Plynový chromatograf Agilent 8860 snoubí přednosti nejen svého předchůdce Agilent 7820A, ale také i revoluční novinky Agilent 9000 Intuvo. Od plynového chromatografu Agilent 7820A převzal tento nový model především robustnost a flexibilitu a od modelu Agilent Intuvo moderní technologie a funkce usnadňující obsluhu a údržbu.

Mezi tyto funkce patří:

1) Diagnostické testy spouštěné uživatelem

Uživatelské rozhraní obsahuje testy, které jsou spustitelné manuálně a slouží především pro kontrolu vybraných parametrů inletů a detektorů.

2) Nepřetržité monitorování vnitřního systému

Plynový chromatograf pravidelně monitoruje a reportuje parametry (napětí, tlak, teplota…) vybraných modulů, mezi které patří například detektory, EPC moduly nebo topná tělesa.

3) Monitorování výkonu plynového chromatografu

GC systém je pravidelně monitorován, data jsou ukládána do vnitřní paměti a poté vyhodnocována. V případě, že získané výsledky (retenční čas, plocha píku, výška píku, tvar píku, šum, rozlišení…) se nacházejí mimo povolené rozmezí, je právě probíhající sekvence zastavena, a to z důvodu zabránění ztráty dalších vzorků.

4) Včasná údržba – Early Maintenance Feedback (EMF)

GC systém sleduje životnost spotřebního materiálu, a to v závislosti na počtu provedených analýz a také doby použití. Příčinou velkého množství problémů je nadužívání spotřebního materiálu, a to především sept či linerů. V případě překročení doporučených hodnot systém vydá upozornění a doporučí výměnu, čímž se zabrání potencionálním problémům. Tato funkce zároveň zabrání i zbytečným výměnám sept či linerů, které některé laboratoře provádí v určitých periodách rutinně, a to bez ohledu na jejich reálné využití, což zbytečně zvyšuje náklady na provoz přístroje.

5) Instrukce pro provádění údržby:

Ovládací panel plynového chromatografu zobrazuje podrobně popsané postupy pro provádění běžných úkonů údržby plynového chromatografu.

Agilent 8860 

Agilent 8860 byl navržen tak, aby svým uživatelům poskytoval spolehlivé výsledky při rutinních analýzách, a to s minimálními požadavky na obsluhu a nízkými náklady na údržbu. Agilent 8860 nabízí plnohodnotnou elektronickou kontrolu průtoku všech plynů pro inlety i detektory, a to prostřednictvím EPC modulu (electronic pressure control). Jedná se již o šestou generaci této technologie, která umožňuje regulovat tlak s přesností 0,01 psi. Zaručena je tak výborná přesnost a opakovatelnost GC analýz. Retenční časy jsou tak získávány s opakovatelností lepší než 0,06 %. Opakovatelnost plochy píku je lepší než 2 %. Agilent 8860 je plně softwarově řízený plynový chromatograf s možností přímého nastavení metody prostřednictvím dotykového rozhraní integrovaném na předním panelu přístroje. Displej zobrazuje informace o právě probíhající analýze, sekvenci, nastavených podmínkách a stavu přístroje. Toto rozhraní také zprostředkovává přístup k údržbě přístroje.

Dotykový panel 

Dotyková obrazovka

Většina výše uvedených funkcí pro obsluhu a údržbu přístroje je přístupná z dotykového panelu plynového chromatografu.

GC8860

Úvodní obrazovka tohoto dotykového panelu zobrazuje konfiguraci plynového chromatografu. Tento panel umožňuje přístup k parametrům metody a sekvence. Prostřednictvím tohoto panelu lze také rychle a jednoduše nastavit parametry přístroje na požadované hodnoty a zobrazit záznam právě probíhající analýzy.

dotykový panel

K téměř všem funkcím, které nabízí uživatelské rozhraní dotykového panelu, lze získat přístup prostřednictvím webového rozhraní počítače a tabletu.  

Chromatografický software

Plynový chromatograf Agilent 8860 lze ovládat prostřednictvím všech dostupných verzí SW Agilent OpenLab CDS (Workstation, ChemStation a EZChrom). Pro analýzu a zpracování naměřených dat u jednoduchých aplikací lze využít nový software Agilent Data Analysis (DA) Express. Předností tohto softwaru je nejen velmi jednoduchá obsluha, ale také i nízka cena. Software DA Express je rozdělen do pěti oken. 

1. Metoda a sekvence

metoda a sekvence

Prostřednictvím tohoto okna lze nastavovat parametry metody a sekvence.

2. Integrace dat

 integrace dat

V této záložce lze měnit parametry pro integrování naměřených dat. 

3. Chromatogram

chromatogram

Toto okno slouží pro prohlížení výsledků a provádění integrace naměřených dat.

4. Kalibrace

kalibrace

Další záložka umožňuje měnit parametry kalibrace.

5. Reportování výsledků

reportování

Poslední okno představuje rozhraní pro zpracování a reportování naměřených dat.

Inlety plynového chromatografu

Plynový chromatograf Agilent 8860 je možné osadit dvěma inlety (nástřikovými porty), které jsou plně řízeny prostřednictvím EPC modulu, který zároveň koriguje parametry v reakci na změny atmosférického tlaku i teploty okolí. Plynový chromatograf lze osadit následujícími inlety:

Split/Splitless (S/SL)

Proti přesycení kolony lze zvolit splitovací poměr až 7500:1. Pro stopové analýzy lze využít nástřik bez splitu. Pomocí EPC jednotky lze nastavit tlak v rozmezí od 0 do 100 psi. Turn Top systém umožňuje velmi rychlou a snadnou výměnu linerů bez nutnosti použití nářadí.

Teplotně programovatelný cool on column (PCOC)

Přímý nástřik na kolonu za studena zajišťuje kvantitativní přenos vzorku bez teplotní degradace. Maximální pracovní teplota dosahuje hodnot 450 °C a je možné vytvořit až 3 teplotních rampy. Pomocí EPC jednotky lze nastavit tlak v rozmezí od 0 do 100 psi.

Packed purged inlet (PPI)

PPIP umožňuje přímý nástřik na náplňové a „wide-bore“ kapilární kolony. Elektronická kontrola průtoku/tlaku se pohybuje v rozsahu od 0 do 100 psi. Pomocí adaptéru lze připojit 1/8“ náplňové kolony a kapilární kolony s vnitřním průměrem 530 µm.

Detektory plynového chromatografu

Plynový chromatograf Agilent 8860 je možné současně osadit až třemi detektory, které jsou vybaveny elektronickou kontrolou tlaku a elektronickým zapínáním/vypínáním průtoků plynů pro všechny detektorové plyny a také EPC s kompenzací na změny atmosférického tlaku a okolní teploty. Třetím detektorem může být FPD+ a TCD (horní části plynového chromatografu) nebo TCD a ECD (levá strana plynového chromatografu).

Plamenově ionizační detektor (FID)

FID detektor je vhodný pro většinu organických látek a poskytuje detekční limity lepší než 3 pg C/s. Lineární dynamický rozsah detekce je vyšší než 7 řádů. Pro potřeby rychlé chromatografie a vysokého rozlišení nabízí detektor sběr dat s frekvencí až 500 Hz.

Tepelně vodivostní detektor (TCD)

Tepelně vodivostní detektor TCD je univerzální detektor s odezvou pro všechny sloučeniny s výjimkou nosného plynu. Minimální detekční limit dosahuje hodnot 800 pg/ml. Lineární dynamický rozsah detektoru je vyšší než pět řádů. Unikátní konstrukce fluidního přepínání poskytuje ihned po zapnutí velmi rychlou stabilizaci a velmi nízký drift.

Detektor elektronového záchytu (microECD)

Detektor elektronového záchytu je velmi citlivým detektorem pro elektrofilní látky jakou jsou halogenované organické sloučeniny. Minimální detekční limit dosahuje hodnot <9 fg/ml. Lineární dynamický rozsah je vyšší než 104.  Anoda detektoru je chráněna, což zvyšuje rezistenci proti interferencím.

Dusíko-fosforový detektor (NPD)

NPD je specifický detektor používaný pro látky obsahující dusík nebo fosfor. NPD detektor je dostupný v provedení se skleněnou (Blos) kuličkou, tato verze nahradila dříve často používaný model s bílou keramickou kuličkou (Ceramic Bead). Skleněná kulička poskytuje vyšší životnost a vyšší stabilitu detekce. Detekční limity dosahují hodnot <0,3 pg N/s a <0,04 pg P/s. Dynamický rozsah pro N i P je vyšší než 104.

Plamenově fotometrický detektor (FPD Plus)

FPD je detektor specifický pro sloučeniny obsahující síru nebo fosfor. Minimální detekční limit dosahuje hodnot <4.5 pg S/s a <120 fg P/s. Dynamický rozsah je vyšší než 103 pro síru a 104 pro fosfor. Selektivita je 106 g S/g C a 106 g P/g C.

SCD detektor

SCD detektor je nejcitlivějším a nejselektivnějším detektorem pro sloučeniny obsahující síru. Typická mez stanovitelnosti je <0,5 pg/s (měřeno pro dimethylsulfid v toluenu). Linearita detektoru je vyšší než 104 a selektivita je lepší než 2x107 g S/g C.

NCD detektor

NCD je vysoce selektivní detektor pro dusíkaté látky, který poskytuje detekční limit < 3 pg N/s, a to v obou detekčních módech (standardní mód a mód pro nitrosaminy) (měřeno pro 25 ppm N jako nitrobenzen v toluenu). Lineární rozsah detekce je vyšší než 104. Selektivita je vyšší než 2x107 g N/g C.

Hmotnostně spektrometrický detektor

S plynovým chromatograf Agilent 8860 lze použít hmotnostní spektrometr typu jednoduchého kvadrupólu.

Dávkování vzorků

Plynový chromatograf Agilent 8890 je možné osadit dvěma automatickými nástřikovými věžemi Agilent 7693A se zásobníkem pro 16 vzorků. Dávkovací věže, jež umožňují současný nástřik na oba kanály plynového chromatografu, lze doplnit o zásobník, který navýší kapacitu autosampleru až na 150 pozic. V případě požadavku na vyšší kapacitu základní nástřikové věže lze plynový chromatograf osadit nástřikovou věž Agilent 7650A se zásobníkem pro 50 vzorků.

Vzorky mohou být také dávkovány prostřednictvím autosampleru Agilent 7697A, jenž využívá techniky headspace a vyznačuje se kapacitou 12 nebo 111 pozic. Úpravu vzorku a jeho dávkování lze automatizovat pomocí dávkovacích ramen Agilent PAL3, jež jsou dostupné ve třech variantách, a to LSI (kapalný nástřik), RSI (kapalný nástřik, headspace, SPME) a RTC (kapalný nástřik, headspace, SPME, automatická výměna použitých modulů).

Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru