Technologie kvadrupól Time-of-Flight (Q-TOF) umožňuje měření při vysokém rozlišení a přesné hmotě. Současně je možná selekce prekurzorového iontu v kvadrupolu a získání MS-MS spekter, čímž je získána vyšší selektivita a také konfirmace identity analytů porovnáním s MS-MS knihovnami. Systémy Agilent QTOF přináší vysoké hmotnostní rozlišení, přesnost hmoty a kvalitní měření izotopových poměrů. Narozdíl od technologie Orbitrapu jsou tyto parametry dosaženy bez kompromisu i při vysoké rychlosti sběru dat, což činí QTOF ideálním hmotnostním detektorem v kombinaci s technikami UHPLC a kapilární elektroforézy. Agilent nabízí nejširší portfolio LC-QTOF systémů  na trhu, a tedy může nabídnout odpovídající řešení dle nároků Vašich aplikací jako i ekonomickým možnostem.

Pokročilý software MassHunter zajišťuje plné využití komplexních dat získaných na vysokorozlišovacím hmotnostím spektrometru. Slouží k vyhledávání molekulových signálů dle jednotlivých přesných hmot, identifikace těchto signálů pomocí kombinace přesné hmoty a izotopových poměrů a porovnávání nalezených přesných hmot s dedikovanými databázemi sloučenin. Na přístrojích QTOF lze pracovat s výběrem prekurzorových iontů a sledovat plná produktová spektra. V případě, že náš přístup je necílený a tedy neznáme prekurzorové ionty, lze pracovat v režimu Auto MS/MS, All ion MS/MS nebo QRAI MS/MS. Software MassHunter potom koreluje jednotlivé fragmenty s odpovídajícím mateřskými ionty na základě jejich chromatografických profilů a tato informace je následně využita k potvrzení identifikace analytu na základě porovnání s databází MS/MS spekter. Tento přístup může být s úspěchem využit například v toxikologické analýze, pro screening veterinárních léčiv či pesticidů. Pro screening a analýzu neznámých látek jsou klíčové spektrální knihovny a databáze. Agilent ChemVista je rozhraní pro práci s MS knihovnami. Obsahuje jak lokální knihovny s revidovanými MS spektry naměřenými na Agilent QTOF přístrojích, tak umožňuje přístup k internetovým MS databázím.

Revident Kvadrupól Time of Flight LC/Q-TOF

Revident QTOF = Rev oluce v Iden tifikaci Již nyní se uživatelé mohli spolehnout na vynikající citlivost, rozlišovací schopnost, přesnost hmoty a dynamický rozsah u LC/MS QTOF přístrojů...
Více

Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF

Charakterizace proteinů vyžaduje paralelní využití několika přístupů, abychom dosáhli několika úrovní informace o vzorcích, jako je stanovení intaktní hmoty proteinu, mapování peptidových...
Více

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru