Politika kvality společnosti Altium International s.r.o.

Společnost Altium International s.r.o. je moderní obchodní společnost dlouhodobě působící na trhu v oblasti dodávek zboží v oblasti analytické instrumentace a v oblasti molekulární biologie a diagnostiky. Obchodní strategie spojená také s nabídkou kompletních servisních služeb dynamicky reaguje na vývoj a poptávku na trhu nabídkou nových služeb v oblasti vývoje cloudového řešení analýz sekvenačních dat. 

Politika kvality je vyjádřením závazků vedení společnosti:

  • k plnění požadavků na management kvality, ochranu životního prostřední a bezpečnosti práce

  • k plnění požadavků kladených na systém kvality norem ISO 9001 a ISO 13485

  • k neustálému zlepšování efektivnosti procesů a nabízených služeb

Vedení se zavazuje plnit tyto principy politiky kvality:

Zaměření na zákazníka

  1. budování dlouhodobých partnerských vztahů se zákazníky s cílem reagovat na stále se zvyšující se nároky na poskytované služby, rozšiřování portfolia služeb k trvalé konkurenceschopnosti
  2. monitorování rizik a příležitostí pro plnění současných a budoucích požadavků zákazníků s cílem zvýšit jejich spokojenosti

Vedení

3. vytváření příznivých a motivujících podmínek pracovního prostředí zaměstnanců
4. dodržování ochrany zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, včetně dalšího vzdělávání k zajištění jejich profesního růstu a rozvoje
5. udržování řádného stavu zdrojů a infrastruktury

Zapojení pracovníků

6. Využívání znalostí, schopností a dovedností všech pracovníků společnosti k efektivnímu zapojení do procesů a využívání podnětů ke zlepšování

Management vzájemných vztahů

7. udržování vzájemných a dlouhodobých partnerských vztahů s dodavateli
8. podpora otevřeného dialogu se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky, státní správou a dalšími zainteresovanými stranami s interakcí na podněty

Procesní přístup

9. realizace včasných a bezproblémových dodávek zboží a služeb včetně odpovědného chování vůči životnímu prostředí
10. přijímání nápravných a preventivních opatření k eliminaci neshod
11. sledování právních norem a předpisů, vytváření podmínek k jejich dodržování

Zlepšování

12. využívání osvědčených postupů, srovnávání a analýz k průběžnému zlepšování efektivnosti realizovaných procesů 

Vedení společnosti se osobně zavazuje angažovat při plnění požadavků systému řízení kvality. Spolu se svými zaměstnanci, kteří jsou průběžně seznamováni s jednotlivými částmi systému řízení kvality, dbá na důsledné dodržování nastavených procesů, pochopení politiky kvality společnosti, spolu s dodržováním kodexu etiky. Aktivně přistupuje a hledá podněty k neustálému zlepšování procesů a souvisejících činností a vytváří podmínky k podpoře loajality zaměstnanců vůči společnosti a podílí se na podpoře vědy a výzkumu formou sponzoringu.  Politika kvality je průběžně přezkoumávána, aktualizována a upřesňována do cílů kvality pro jednotlivé kalendářní roky.

 V Praze 1.5.2024

RNDr. Karel Vranovský, CSc., jednatel

 

 

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru