Tento Etický kodex je nástroj, který nám pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity naší společnosti a jednání všech našich zaměstnanců odpovídalo stanoveným zásadám. Jde o soubor konkrétních pravidel, která vycházejí z hodnot a principů naší společnosti  a vymezují standard profesionálního jednání. Jedná se o vnitřní předpis společnosti, který je závazný pro všechny naše  zaměstnance.

1.Zásada souladu se zákony a jejich dodržování 

Společnost Altium International s.r.o. se vždy řídí všemi platnými zákony, předpisy, pravidly a normami. Pokud jsou zásady nebo etický kodex společnosti v rozporu s platným právem, vždy vyžaduje soulad se zákony.

2. Ochrana dobrého jména společnosti

Zaměstnanci jsou povinni vždy jednat a vystupovat s vědomím, že reprezentují společnost Altium International s.r.o. a s vědomím, že jejich jednání, vystupování nebo vyjádření mohou poškodit nebo znevážit dobré jméno zaměstnavatele. Management a vedoucí pracovníci jsou vzorem morálních a etických kvalit pro ostatní zaměstnance. Zástupce společnosti spolu s manažery je odpovědný za sledování dodržování Etického kodexu u svých podřízených.

3. Obchodní vztahy a vztahy s třetími stranami

Zásady spravedlivé hospodářské soutěže a antimonopolní zákony Altium International s.r.o. ctí a dodržuje pravidla poctivé a otevřené hospodářské soutěže. Každý zástupce společnosti svým jednáním  předchází a zamezuje situacím směřujícím k jejich porušování. Zaměstnanci společnosti nesmí nikdy vyvíjet žádné kartelové aktivity, jimiž může být jednání o výměně informací s konkurencí nebo obchodními společnostmi o zvýšení nebo jiném ustálení prodejních cen apod., uzavírání smluv o nabídkách (jednání s konkurencí či obchodními společnostmi o cenových nabídkách nebo o tom, kdo bude úspěšným účastníkem soutěže apod.) nebo jiné nezákonné obchodní praktiky kladoucí překážky svobodné a rovné hospodářské soutěži. Nabízení nebo žádání poskytování výhod Zaměstnanci společnosti nesmí poskytovat žádným osobám či organizacím, které jsou se společností v obchodním vztahu (jako zákazník či dodavatel), případně konkurentům společnosti, žádné dary, platby, odměny, služby, dovolené či pohoštění, ani je žádat či přijímat, s výjimkou, že dary a pohoštění jsou poskytnuty či přijaty pouze tehdy, souvisí-li s pracovní náplní zúčastněných osob (viz interní  směrnice Business Ethics Conduct)  Zvláště vztahy s dodavateli a zákazníky musí probíhat při výběru zboží či služeb pouze na základě konkurenčních podmínek kvality, ceny a služeb, které jsou pro společnost nejvýhodnější.

4. Duševní vlastnictví

Společnost Altium International s.r.o. vyžaduje u svých dodavatelů dodržování stejných zásad chování, jaké určuje tento Etický kodex pro ni samotnou. Duševní vlastnictví druhých společnost Altium International s.r.o. chrání, chrání svá vlastní tajemství a respektuje práva duševního vlastnictví druhých. Zaměstnanci nesmí získávat důvěrné informace jiných stran nedovolenými prostředky a nesmí je bez dovolení zpřístupňovat.

5. Střet zájmů

Zaměstnanci se musí vyhýbat situacím, v jejichž rámci by mohlo docházet ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy společnosti. Při jednání s aktuálními a potencionálními zákazníky, dodavateli, veřejnými činiteli, investory a konkurenty musí zaměstnanci vystupovat v nejlepším zájmu společnosti, bez ohledu na své osobní výhody. Každý zaměstnanec musí urychleně informovat svého nadřízeného o jakékoliv situaci, při níž by mohlo dojít ke konfliktu zájmů. V případě pochyb nebo pocitu, že se zaměstnanec ocitl v choulostivé situaci, informuje svého nadřízeného.

6. Vztah k zaměstnancům

Pro společnost Altium International s.r.o. má klíčový význam silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta a důstojnost. Pracovní podmínky nabízené zaměstnancům odpovídají požadavkům zákonných norem a předpisů a příslušných úmluv.

7. Ochrana a užívání majetku

Pracovníci musí dbát ochrany majetku společnosti a jeho efektivního využívání. Krádeže, nezodpovědné zacházení nebo plýtvání mají přímý dopad do obchodních výsledků společnosti. Jakékoliv podezření na zneužívání nebo krádež musí být hlášeno a prošetřeno. Majetek společnosti nemůže být využíván pro soukromé obchodní aktivity, avšak nahodilé nebo společností výslovně povolené soukromé užití je dovoleno. Závazek zaměstnance chránit majetek společnosti se vztahuje také na informace a nehmotná aktiva. Mezi tyto informace a nehmotná aktiva je zahrnuto duševní vlastnictví, obchodní tajemství, patenty, značky, ochranné známky, obchodní plány a nápady, návrhy, databáze, záznamy, informace o platech, nezveřejněná finanční data. Neoprávněné užití nebo distribuce takových informací a nehmotných aktiv je závažným porušením pracovních pravidel. Navíc může být takové užití nebo distribuce protiprávní a může vést k soukromoprávním nebo trestněprávním postihům.

8. Životní prostředí

Společnost dodržuje všechny předpisy na ochranu životního prostředí. Při všech činnostech společnosti chrání životní prostředí. Společnost se aktivně snaží o minimalizaci dopadů své podnikatelské činnosti na životní prostředí.

9. Představitel etického kodexu

Nejvyšším představitelem etického kodexu společnosti (Manažerem etiky) je ustanoven Jednatel společnosti. Manažer etiky rozhoduje o nápravných opatřeních a následných činnostech vyplývajících z vyšetřování hlášených stížností.

10. Stížnosti, připomínky a porušení kodexu a zásada nepostižitelnosti

Společnost nebude proti zaměstnanci, který informoval o možném porušení etického kodexu, podnikat žádné odvetné kroky. V souvislosti s tímto má nastaven vnitřní oznamovací systém, který takového zaměstnance proti odvetným opatřením chrání. Toto se netýká osob, které vznesou vědomě falešné obvinění či záměrně poskytnou chybné informace.

11.  Porušení kodexu

Pokud některý zaměstnanec kodex poruší, mohou být přijata disciplinární opatření, v souladu s právními předpisy a s interními zásadami a pravidly společnosti. Příslušná disciplinární opatření mohou být přijata i proti manažerům a ředitelům v případech porušení kodexu.

12. Vyšetřování hlášených stížností

Společnost všechna hlášení spravedlivě a důkladně vyšetří a přijme vhodná opatření. Vynaloží také veškeré úsilí, aby nevyzradila identitu stěžovatele. Totéž platí, pokud stěžovatel společnost požádá, aby poskytované informace považovala za důvěrné.

V Praze dne 1. července 2023

RNDr. Karel Vranovský, CSc.
jednatel společnosti Altium International s. r. o.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru