24. 6. 2021
HPST, s.r.o.

Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací LC/QQQ nebo LC-IM-QTOF systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?

Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK je jedním z největších ústavů 1. LF UK a VFN Praha. Provádí základní a specializovaná laboratorní vyšetření a zajišťuje konzultační a konsiliární služby v oborech klinická biochemiecytogenetikahematologieklinická mikrobiologieimunologie. Ústav je akreditován podle normy ČSN EN ISO 15189. V objemu zpracovávaných vzorků, i co se týká nabídky vzácných vyšetření, je ústav jedním z největších pracovišť v České republice.

Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky je zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci o.p.s. a je akreditována dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Nový LC-MS/MS systém s trojitým kvadrupólem byl instalován v prosinci 2015 a bude sloužit pro stanovení steroidních a tyreoidálních hormonů pro výzkumné účely. Později se předpokládá i jeho rutinní využití.

Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST), Mgr. Zuzana Hrochová, Ing. Drahomíra Springer, Ph.D., Květa Omastová
Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST), Mgr. Zuzana Hrochová, Ing. Drahomíra Springer, Ph.D., Květa Omastová

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, MU

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) je samostatné výzkumné pracoviště působící v rámci Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pracoviště realizuje výzkumvývojvýuku a expertní činnost a podporu v oblasti znečištění životního prostředí a nakládání s toxickými látkami na národní i mezinárodní úrovni. Laboratoře centra RECETOX disponují analytickou a experimentální technikou pro studium osudu a toxických účinků chemických látek v environmentálních matricích a biotě. Výzkumné projekty jsou zaměřeny na monitoring toxických látek, jejich transport v prostředí, transformace a na studium účinků toxických látek na živé organismy.

Kapalinový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem byl instalován v prosinci 2015 a je využíván pro stopovou analýzu organických látek v environmentálních a biotických matricích, jako např. pesticidy, léčiva, hormony, alkylfenoly, polyfluorované organické sloučeniny a další polární polutanty.

doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc., Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc., Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Laboratoř pro sledování reziduí cizorodých látek Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v Brně je Národní referenční laboratoří pro analýzy látek zakázaných při výkrmu hospodářských zvířat určených k produkci potravin. Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci v oblasti stanovení hormonálně účinných látek a nepovolených léčiv v biologických materiálech živočišného původu. Evropská legislativa vyžaduje provádění nezpochybnitelných analýz těchto látek na takových koncentračních úrovních, které jsou dosažitelné jen těmi nejcitlivějšími přístroji dostupnými na světovém trhu.

Přístroj LC/QQQ, instalovaný v roce 2015 v laboratoři ÚSKVBL, je využíván ke konfirmačním analýzám hormonálních látek se steroidní strukturou v komplexních biologických matricích.

Mgr. Martina Rejtharová, Mgr. Aleš Církva, Ing. Katarína Čačková, Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST)
Mgr. Martina Rejtharová, Mgr. Aleš Církva, Ing. Katarína Čačková, Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST)

Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT v Praze

Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT je zapojen v řadě výzkumných projektů v oblasti bezpečnosti a autenticity potravin. Jsou zde vyvíjeny a aplikovány pokročilé analytické postupy pro analýzu různých skupin kontaminantů v potravinách, krmivech a vzorcích životního prostředí. V oblasti autenticity a falšování potravin se pracoviště zabývá výzkumem metabolomu potravinbiologicky aktivních a aromatických látek s využitím nejmodernějších analytických technik (LC/MS, GC/MS) a softwarových nástrojů. Laboratoř také nabízí provádění akreditovaných i neakreditovaných zkoušek a poskytování konzultací a expertíz v oblasti analýzy potravin, lihovin, potravních doplňků, zemědělských produktů, krmiv, složek životního prostředí a biologicky aktivních přírodních látek, včetně látek návykových.

LC/MS QQQ Agilent 6495, instalovaný v roce 2015 v laboratoři Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT, je využíván k vysoce citlivému měření polárních pesticidůmykotoxinů a dalších kontaminantů v potravinových matricích.

Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST), Ing. Marie Suchanová, Ph.D., prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST), Ing. Marie Suchanová, Ph.D., prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT v Praze

Unikátní instrumentální platforma s integrovanou třetí separační dimenzíiontovou mobilitou, je využívána pro analýzy komplexních matric. V současné době se instrument využívá především pro řešení projektů zaměřených na autentikaci, resp. odhalování falšování potravin a potravních doplňků. Zajímavé jsou v tomto kontextu i aplikace pro forenzní analýzu. Statistické zpracování generovaných dat ´fingerprintů´ získaných pomocí necílového screeningu umožní vyhledávání charakteristických markerů, na základě kterých lze neznámý vzorek klasifikovat. Identifikace těchto sloučenin je možná nejenom díky vysokému rozlišení hmotnostního analyzátoru, ale i díky vysoce sofistikovanému softwarovému vybavení. Obdobná strategie je aplikována při metabolomických studiích zabývajících se hledáním biomarkerů v plasmě pacientů s různými typy onemocnění.

Díky možnosti rozlišení izomerních a isobarických sloučenin pomocí iontové mobility lze získat cenné informace o biologicky aktivních látkách, které v systému LC/MS nebylo možné ani chromatograficky ani spektrálně separovat. Vedle necílového screeningu je instrument používán i pro vysoce selektivní a citlivou analýzu některých toxických sloučenin včetně jejich metabolitů.

LC/MS ion mobility Q-TOF, instalovaný v roce 2015 v laboratoři Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT, je využíván k řešení projektů zaměřených na autentikaci potravin.

ng. Vít Kosek, prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST)
Ing. Vít Kosek, prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST)

 

Zdroj

Publikováno v ChromAtoMol #4 a na LabRulezLCMS (23. 6. 2021)

Pro další informace neváhejte kontaktovat produktového specialistu Jitku Zrostlíkovou, jitka.zrostlikova@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru