21. 4. 2022

Novinky pro Agilent Seahorse – měření metabolismu v reálném čase

Seahorse XF Pro Analyzer

Nejnovější přírůstek do rodiny unikátních analyzátorů metabolizmu v reálném čase Seahorse XF Pro Analyzer měří
v 96jamkovém formátu spotřebu kyslíku (OCR) a rychlost extracelulární acidifikace (ECAR/PER) živých buněk. Nově navržený hardware minimalizuje okrajové efekty při pokrývání jamky buňkami, zlepšuje přesnost analýzy
a reprodukovatelnost (95% dat s CV<10%) a zdvojnásobuje počet sloučenin, které můžeme testovat na 96ti jamkové destičce. Nový software XF Pro umožňuje snadnější nastavení testu, zobrazení teplotní mapy, kontrolu kvality dat, analýzu a vizualizaci, což vede k > 50% zkrácení našeho času stráveného analýzou dat.

obr1
Seahorse XF Pro Analyzer

Seahorse XF T Cell Metabolic Profiling Kit

Nová souprava Seahorse XF T Cell Metabolic Profiling umožňuje měření s vyšší citlivostí a přesností jak glykolytických, tak mitochondriálních aktivit v populacích T-lymfocytů, čímž poskytuje úplný obraz jejich energetického metabolismu. Tato měření mohou být spojena s protinádorovými vlastnostmi produktů pro terapii T-lymfocyty a jsou proto cenná při navrhování a optimalizaci procesů vývoje terapie ke zlepšení perzistence T-lymfocytů nebo k zamezení vyčerpání živin
v mikroprostředí tumoru. Souprava poskytuje nejen vylepšená činidla, ale také nabízí zjednodušený pracovní postup testu, zkracuje dobu přípravy testu a minimalizuje potřebu optimalizace uncoupleru. Pomocí softwarů Wave Pro
a Seahorse Analytics lze test snadno a rychle analyzovat, vizualizovat a interpretovat data.

obr2
Seahorse XF T Cell Metabolic Profiling

Nový analyzátor Seahorse XF Pro, s ním související nový spotřební materiál, novou soupravu pro analýzu energetického metabolismu T- a softwar Seahorse Wave Pro a novou soupravu vám představili ve webináři 11.4.2022 specialista společnosti Agilent Svetoslav Kalaydjiev a produktová specialistka z HPST Barbora Kobidová.   Můžete zjistit, v čem spočívá vylepšení technologie a jaké z toho plynou výhody a změny pro uživatele. Náš servisní technik Vít Peterka se s Vámi podělil i o několik servisních informací. Webinář si můžete pustit ze záznamu.

Záznam Webináře naleznete zde.

Novinky v Nanolive – holo-tomografické mikroskopii živých buněk

Automatická segmentace buněk v EVE Analytics

Nanolive je neinvazivní technologie vhodná pro dlouhodobé experimenty s živými neznačenými buňkami, kde se konfluence buněk výrazně mění v čase avšak bez snížení výsledné kvality snímků. Množství a složitost generovaných snímků umožňuje vizualizovat biologické procesy v nebývalých detailech, ale také zvyšuje výzvy spojené s analýzou obrazu. V novém technickém listu se představují hlavní možnosti softwaru EVE Analytics pro kvantitativní analýzu buněk na snímcích z CX-A od Nanolive.

obr3
Obr. A. Segmentace buněk vypočítaná pouze pomocí signálu RI (pomocí EA). B. Buněčné segmentace vypočítané za použití samotného fluorescenčního signálu. C. Segmentační obrysy v B překrývající signál RI pro srovnání obou způsobů segmentace.

EVE Analytics využívá novou techniku segmentace, vyvinutou speciálně pro snímky neznačených buněk z Nanolive. Primární detekce objektu se opírá o přípravu signálu a pokročilé metody prahování pro detekci buněčného objektu. Poté následuje sekundární krok vycházející ze signálu indexu lomu (RI), který umožňuje zachytit jemné hranice buněčných objektů. Výstupy z Nanolive se zde dále porovnávají se segmentací založenou na fluorescenci a popisuje se rozdíl a možnosti metrik obou přístupů. EVE Analytics poskytuje metriky, které nejsou přístupné prostřednictvím segmentace fluorescenčně značených buněk, jako je suchá hmota, a využívá plný potenciál měření granularity buněk. Segmentace buněk na základě jejich indexu lomu je zatím nejlepším přístupem pro kvantifikaci experimentů se zobrazováním živých buněk, a to jak z hlediska přesnosti, tak neinvazivity.

Technický list o automatické segmentaci buněk v Eve Analytics získáte zde.

Live T Cell Assay

Test Live T Cell Assay je jediný software, který dokáže v ko-kultivaci přesně segmentovat volné T-lymfocyty a cílové buňky. Nabízí tak jedinečnou příležitost porozumět interakcím T-lymfocytů a cílových buněk v průběhu času, a to jak na úrovni jednotlivých buněk, tak na úrovni buněčné populace. Zobrazování živých neznačených buněk pomocí CX-A od Nanolive  zachycuje detailní snímky celého procesu reakce T-lymfocytů, který lze popsat v pěti krocích: najít, vázat, stresovat, zabíjet a sériově zabíjet.

Jak populace T-lymfocytů, tak populace cílových buněk jsou analyzovány, aby se získal jejich úplný fenotypový profil. Základní metriky poskytuje software EVE Analytics  a T Cell Assay přidává dalších pět nových metrik specifických pro tuto aplikaci, které popisují interakce T-lymfocytů a cílových buněk. Kromě buněčných metrik umožňují získaná data vypočítat načasování klíčových událostí v odpovědi T-lymfocytů. Lze tak určit dobu, kdy se T-lymfocyty vážou na cílové buňky, dobu, kdy se projeví známky fenotypového stresu cílových buněk indukovaného T lymfocyty, a také dobu, kdy jsou detekovány první případy zabíjení cílových buněk.

obr4
Obr. (A) Vazba T-lymfocytu na cílovou buňku (segmentace cílových buněk modře a segmentace vázaných T-lymfocytů žlutě) vede ke stabilizaci (B) rychlosti T-lymfocytů; (C) poměr T-lymfocytů v kontaktu s cílovými buňkami a (D) průměrná minimální vzdálenost T-lymfocytů od cílových buněk

Získaná kvantitativní a časová data poskytují robustní a uživatelsky přívětivé řešení pro porovnávání toho, jak léky nebo léčebné postupy ovlivňují kapacitu zabíjení T-lymfocytů určitých cílových buněk. Pro snazší pochopení jsou v aplikačním a technickém listu uvedeny případové studie.

Technický, aplikační list a další informace získáte zde.

Novinky ze světa mikroskopů Nikon

Nová série objektivů CFI Plan Apochromat Lambda D pro biologické mikroskopy

V oblasti klasické mikroskopie v biologického výzkumu je potřebné stále vylepšovat  účinnost pozorování zachycením preparátu ve velkém zorném poli a zobrazením jemných struktur. Společnost Nikon vylepšila v tomto směru současné objektivy a uvádí novou řadu CFI Plan Apochromat Lambda D. Tato řada umožňuje pozorování ve velkém zorném poli 25 mm, koriguje chromatickou aberaci v širším rozsahu vlnových délek než konvenční model a dosahuje vysoké numerické apertury a vysokého rozlišení.

Snímky s vyšším rozlišením až po okraj zorného pole lze získat v kombinaci s mikroskopickou kamerou „Digital Sight 10“, která bude uvedena na trh současně.

obr5
Obr. Tkáňový řez z myší ledviny. Snímky pořízené pomocí konvenčního objektivu (vlevo) a objektivu CFI Plan Apochromat Lambda D 10X (vpravo)

Více informací naleznete na stránkách výrobce zde.

 

Zdroj

Pro více informací neváhejte kontaktovat produktového specialistu:

bára

Barbora Kobidová

739 719 601

barbora.kobidova@hpst.cz

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru