Autosamplery (Dávkovače)

Automatizací dávkování vzorků se zvyšuje produktivita a eliminuje možnost chyby operátora daného instrumentu. Autosamplery od Wasson-ECE zaručují rychlejší analýzy vzorků, které jsou přesnější, stabilnější a konzistentní.

Autosampler pro LPG vzorky (LS100B)

Wasson-ECE Autosampler (LS100B) pro kapalné vzorky je používán pro automatizaci dávkování kapalných vzorků typu LPG (Liquified Petroleum Gas) a NGL (Natural Gas Liquids). Autosampler používá inertní plyny k řízení tlaku, při kterém se vzorky udržují v kapalném stavu a jsou dávkovány za normální teploty do plynového chromatografu.

Autosampler LS100B umožnuje připojení až 9 tlakových lahví se vzorky. Připojení je provedeno přes ¼” kapiláry, VCO nebo rychlospojky, které zajistí vertikální polohu a vzorek je dávkován ze dna láhve.

Funkce Autosampleru (LS100B) pro kapalné vzorky:

 • Automatické čištění průplachem nosného plynu před každým vzorkem
 • Automatické spouštění plynového chromatografu a softwaru ChemStationTM
 • Časové razítko ke každému vzorku
 • Možnost připojení až 9 tlakových nádob s kapalnými vzorky
 • Možnost připojit standardní tlakové nebo „floating piston“ láhve pro kapalné vzorky
 • Automatické zastavení při zjištění nepřipravenosti GC k analýze
 • Možnost pozastavit probíhající sekvenci a analyzovat prioritní vzorek

 ls

Autosampler pro plynné vzorky (AS201B)

Autosampler pro plynné vzorky (AS201B) je samostatné zařízení, které dávkuje plynné vzorky do GC pod řízenou teplotou (vyhřívaný můstek) zaručující konzistentnost vzorku. Toto propojení je vždy propláchnuto nosným plynem před každým dávkováním vzorku a vakuová pumpa zajistí nízké hodnoty vzájemné kontaminace (obvykle menší než 50 ppm).

Tlakové láhve se vzorky jsou umístěny do pece AS201B, která umožnuje připojit až 12 lahví o objemu 500 ml nebo 9 lahví o objemu 1 l. Stojany mohou být nakloněny pro eliminaci dávkování zbytkových kapalin. Tento náklon zredukuje počet lahví na 8 o objemu 500 ml nebo 6 o objemu 1 l.

Plynné vzorky o maximálním tlaku 80 barů jsou automaticky zregulovány na atmosférický tlak během proplachování nosným plynem a následně dávkovány do GC, čímž se zajistí tlaková konzistence mezi dávkovanými vzorky a kalibračními směsmi. Je možná i hardwarová konfigurace pro dávkování vzorků, které již jsou pod atmosférickým tlakem.

Spodní tabulka porovnává výsledky GC analýz naměřených pro 2 ml vzorky směsi n-pentanu a n-hexanu v propanu při 7 barech. V prvním nástřiku je vzorek dávkován při teplotě okolí a ve druhém nástřiku je vzorek dávkován při teplotě 130°C.

 Autosampler

Autosampler

Systém pro regulaci tlaku pro LPG vzorky

Toto zařízení zabraňuje předčasnému vypařování zkapalněných LPG vzorků, kterými obvykle jsou směsi C3 a C4 uhlovodíků.Zařízení je konstruováno s uživatelsky ovládaným řízením tlaku a ručním ventilem pro napouštění dávkovacího potrubí, čímž je následně dosaženo reprodukovatelné dávkování LPG směsí.

Funkce zařízení:

 • Udržuje LPG vzorky v kapalném stavu
 • Eliminace interakcí mezi LPG vzorky a povrchem zařízení za použití inertního křemíkem potaženého vedení
 • Ventil pro napouštění dávkovacího potrubí kapalným vzorkem
 • Zajištění integrity vzorků
 • Nevyžaduje samostatný zdroj elektřiny
 • Nastavitelný tlak (0-34 barů)

lpg

Dynamický směšovač Dynamic Blender DB302

Dynamický směšovač (DB302) je přenosné zařízení pro přípravu směsí, které byly připraveny definovaným smícháním vzorku nebo kalibrační směsi s inertní matricí. Vlivy adsorpce a kondenzace vzorků (sirné, dusíkové, jiné reaktivní látky) jsou eliminovány použitím inertního a vyhřívaného vedení vzorků přímo do plynového chromatografu. Další výhodou je redukce používaných kalibračních směsí, které je nutno skladovat. DB302 je vybaven digitálním průtokoměrem k ovládání toku ředícího plynu.  

Chromatografické analýzy často vyžadují velmi nízké koncentrace vzorků nebo kalibračních standardů, které jsou obvykle drahé a složité připravit z důvodu jejich reaktivity, adsorpce nebo vysoké molekulární hmotnosti. DB302 zředí certifikovaný standard o vyšší koncentraci až o 2.5 řádu a tím umožní naměřit kalibrační křivku pouze z jednoho standardu, čímž eliminuje potřebu nákupu stejné směsi o různých koncentracích. DB302 tímto poskytuje finančně výhodné řešení pro kalibrační potřeby u plynných vzorků.

Wasson ECE Dynamický směšovač dokáže připravit spolehlivou kalibrační směs přímo v místě užití.

 dynamic blender

Dávkovač s variabilním tlakem Variable Pressure Sampler (VPS)

Dávkovač s variabilním tlakem (VPS) pracuje ve dvou režimech k dosažení přesnosti získaných analytických dat. V prvním režimu se zajistí udržení konstantního tlaku při dávkování jak vzorků, tak i kalibračních směsí. Druhý režim umožní vytvořit kalibrační křivky k určení optimálního rozsahu tlaku, při kterém budou získávány přesné analytické výsledky kalibračních směsí.      

VPS pracuje ve více krokovém uspořádání, které zajišťuje konstantnost tlaku během dávkování vzorků a kalibračních směsí. V prvním kroku VPS změří a zaznamená tlak při dávkování kalibrační směsi. Ve druhém kroku je tlak při dávkování vzorku nastaven na hodnotu tlaku, který byl změřen při dávkování kalibrační směsi. Tato hodnota tlaku je zaregistrována ovládacím softwarem OpenLAB Chemstation s možností následného zpracování z hlediska kontroly kvality.

Používání VPS umožní dávkování kalibračních vzorků při různých tlacích čímž se sníží laboratorní náklady a zvětší přesnost výsledků. Možnost vícebodové kalibrační funkce umožní testování linearity signálu při různých tlacích. Kromě toho uživatel snadno určí optimální rozsah tlaků k získání přesných a smysluplných analytických dat změřených pro kalibrační standardy.

 vps

vps

Dávkovač kapalných LPG vzorků s vaporizérem

Dávkovač kapalných LPG vzorků od společnosti Wasson-ECE Instrumentation používá inovativní, vlastní techniku k dávkování kapalných vzorků do plynových chromatografů. Tento laboratorní systém umožní flexibilitu a zajistí přesnost při paralelním dávkování kapalných i plynných vzorků.

Wasson-ECE dávkovač kapalných LPG vzorků není pouze výhodnější v porovnaní s klasickým ventilem pro dávkování kapalin, ale vykazuje i mnohem větší přesnost. Pouze jeden ventil se používá k dávkování kapalných a plynných vzorků. Všechny kapalné vzorky jsou převedeny do plynné fáze při konstantním tlaku, čímž se eliminují změny hustot, které se vyskytují při dávkování kapalných vzorků. Výsledkem jsou ostré a jasně čitelné píky pro všechny vzorky.

Dávkovač kapalných LPG vzorků používá Sulfinertní® součásti pro analýzu stopových množství reaktivních analytů, jakými jsou sirné a kyslíkaté sloučeniny.

Tato unikátní, chráněná technologie k převedení kapalných vzorků do plynné fáze od společnosti Wasson-ECE zaručuje homogennost a přesnost získaných plynných vzorků. Ostatní konkurenční techniky používají dlouhé propojení s velkým vnitřním objemem, které vede k frakcionaci kapalného vzorku a tím pádem k nepřesné analýze vzorku. Dávkovač kapalných LPG vzorků řídí objem vzorku, tak aby všechny složky kapalného vzorku byly převedeny do plynné fáze a dávkovány do GC, čímž se docílí kompletní a přesné analýzy vzorku.

Funkce dávkovače kapalných LPG vzorků

 • Dávkování kapalných a plynných vzorků jedním ventilem
 • Vysoká efektivita analýz vzorků
 • Definované čištění redukuje kontaminaci
 • Možnost kdykoliv zastavit dávkování vzorků do GC
 • Řízení dávkovacího objemu

lpg vaporizer

Brožury, Technické specifikace
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru