Kompletní řešení od jednoho výrobce, zaručená 100% kompatibilita

Agilent ICP-MS systémy jsou široce používány pro speciační analýzu v oblasti výzkumu i rutinních laboratoří s mnoha příklady aplikací v kombinaci s HPLC, GC a CE (viz přílohu Sborník ICP-MS speciací).

Speciační analýza ICP-MS se osvědčila v mnoha oblastech jako například:

  • Speciace organických sloučenin cínu v mořských sedimentech, mořských živočiších nebo potravinách
  • Speciace arsenu v potravinách a pitných vodách
  • Speciace chromu ve vzorcích ze životního prostředí, průmyslového zboží a stavebních materiálech
 

Nicméně, ICP-MS technika se rovněž ukázala jako vhodná pro měření více neobvyklých analytů, zejména křemíku, fosforu, síry a halogenů.

Aplikace z oblastí petrochemie, životního prostředí, farmacie, výživy nebo klinických monitoringů a zlepšování schopností ICP-MS k měření obtížných prvků v těchto oblastech byl klíčový pro vývoj kompletních řešení od Agilent Technologies.

HPLC-ICP-MS speciace

HPLC byla jednou z prvních separačních technik spojených s ICP-MS a zůstává také nejrozšířenější, protože:

  • HPLC vybavení a odborné znalosti jsou široce dostupné
  • Chemické složení mobilních fází a průtoky obvykle používané v HPLC jsou obecně kompatibilní se systémy vzorkování ICP-MS systémů.
HPLC-ICP-MS speciace

Vysoce účinná kapalinová chromatografie (HPLC nebo IC) ICP-MS se používá pro analýzu netěkavých látek nebo iontů v roztoku.

Roztok může být vodný, organický nebo směs obou.

Je to právě tato flexibilita - volba jak stacionárních a mobilních fází, včetně gradientových technik, kde mobilní fáze mění svoje složení během analýzy, což dělá z HPLC velmi mocnou separační techniku pro mnoho aplikací.

Jako detektor pro HPLC je ICP-MS jediný komerčně dostupný a univerzální, prvkově specifický detektor a umožňuje tak provádět mnoho jedinečných aplikací.

V kombinaci s molekulární hmotnostní spektrometrií může ICP-MS poskytnout silný nástroj pro screening markerů kovů v biologických sloučeninách.

ICP-MS je také výkonný detektor pro specifickou analýzu nekovů včetně síry nebo fosforu.

Reprodukovatelnost a dlouhodobá stabilita jsou ale klíčové požadavky pro rutinní LC-ICP-MS analýzy.

GC-ICP-MS speciace

Plynovou chromatografii (GC) lze považovat za ideální metodu z pohledu vzorkování pro ICP-MS.

Absence jakéhokoliv kapalného vzorku znamená, že plazma pracuje za velmi vysoké teploty a vzniká tak velmi málo polyatomických interferencí.

ICP-MS poskytuje velmi dobrou toleranci k matrici nebo selektivitu a většina prvků (včetně C, Si, P, S a halogeny) tak může být měřena na relativně nízké koncentrační úrovni.

ICP-MS je ve spojení s GC elementární detektor a jeho odezva je tedy nezávislá na složení/struktuře analytu. To znamená, že přesné kvantifikace může být dosaženo i bez kalibračních standardů pro danou sloučeninu (nezávislá prvková kalibrace).

GC-ICP-MS je také používán pro náročné aplikace, které vyžadují plně vyhřívané GC-ICP-MS spojení jako například:

  • Rezidua pesticidů (S, P, Cl, Br a I)
  • Siloxany v bioplynu
  • Bromované zpomalovače hoření ve vzorcích životního prostředí a zboží
  • Polybromované difenyletery (PBDE)

CE-ICP-MS speciace

Kapilární elektroforéza je použitelná pro analýzu širokého spektra analytů - od malých kationtů až po velké molekuly.

Může být spojena s ICP-MS podobným způsobem jako nanoHPLC.

Z důvodu nízkých průtoků ale kapilární elektroforéza vždy vyžaduje přídavný make-up průtok, aby bylo dosaženo efektivního zmlžování.

V závislosti na konfiguraci má kapilární elektroforéza schopnost dosáhnout separace ve vysokém rozlišení v závislosti na náboji, molekulární hmotnosti, hydrofobnosti nebo jiných vlastnostech.

Kromě velmi vysokého rozlišení má CE ve srovnání s HPLC také výhodu v tom, že je relativně jednoduchá a levná na provoz i pořízení.

Plně integrovaný chromatografický software:

7700 Series MassHunter chromatografický software (viz níže) poskytuje komplexní řešení pro speciační analýzy.

Zahrnuje plně integrované sekvenční měření a analýzu chromatografických dat s pokročilými funkcemi jako nezávislá kalibrace, sledování výsledků mimo nastavené hranice, kalkulace signálu k šumu (S/N) nebo snímkování pro výpočet výsledků v reálném čase během měření dat.

ICP-MS MassHunter je společná platforma všech hmotnostních spektrometrů Agilent (LC/MS, GC/MS a ICP-MS) a přináší zjednodušení uživatelského školení a rutinního provozu.

GC-ICP-MS speciace
Ostatní
Videogalerie
Galerie
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru