Chcete mít možnost identifkace neznámých látek, potvrzení struktury nebo screeningu proti rozsáhlým databázím? Potřebujete přístroj s vysokým rozlišením a přesnou hmotou pro spojení s plynovou chromatografií? Agilent GC/QTOF 7250 je jediný GC/QTOF na trhu.

Agilent 7250 GC/QTOF představuje další generaci GC/QTOF přístrojů navazující na více než 10 letou historii svého předchůdce Agilent 7200. Jedná se o dedikovaný GC/MS QTOF, tedy MS analyzátor je vyvinut a optimalizován s ohledem na specifika detekce pro plynné efluenty. Nabízí nejen možnost měření standardních EI spekter, ale také low energy EI a chemickou ionizaci. Struktura může být konfirmována díky možnosti tandemové MS/MS se selektivním výběrem prekurzoru v kvadrupólu. 

Model 7250 přináší oproti modelu 7200B především vysokou rozlišovací schopnost (25,000 FWHM) a přesnost měření hmoty (sub 2 ppm). Toho je dosaženo jednak prodloužením letové dráhy o 50% z původního 1 m na 1,5 m, ale také novou generací převodníku dat s frekvencí 10 GHz. Díky této vyspělé generaci elektroniky je možné získat vysoké hmotnostní rozlišení bez kompromisu s dynamickým rozsahem. Dynamický rozsah detektoru až 5 řádů ve spektru je obzvlášť podstatný při analýze komplexních matric, ve kterých se koncentrace přítomných látek liší o několi řádů. Díky němu je možné realizovat současnou kvalitativní a kvantitativní analýzu bez omezení. Rychlost sběru dat, která je u tohoto QTOF analyzátoru dosažena bez kompromisu v rozlišení nebo dynamickém rozsahu, je důležitá pro kvalitní prokreslení úzkých GC píků, případně ještě užších píků z GCxGC.  Další významný posun pak představuje zcela nový iontový zdroj, který vychází z technologie vysokoúčinných iontových zdrojů (High Efficiency Source, HES). Nový design iontového zdroje zvyšuje účinnost ionizace, což spolu s inovovaným systémem čoček zajišťuje vyšší citlivost celého systému. Vysoká citlivost systému, pak umožňuje provoz přístroje v módu měkké (nízkoenergetické) EI, při které ve spektrech dochází oproti standardní EI (elektronová energie 70 eV) k většímu posunu směrem k molekulovým iontům. Přítomnost molekulového iontu je významná pro identifikaci a následnou MS/MS fragmentaci. Měkčí ionizace může také pomoci v rozlišení izomerních struktur pomocí jejich spekter, například pro terpenické látky.

Co nám GC/QTOF přinese?

  • selektivitu detekce analytu ve složité matrici - signál jednotlivé charakteristické hmoty (EIC) vybraný s úzkým selekčním oknem bude velmi specifický a bude odlišen od šumu pocházejícího z izobarických signálů (látky produkující ionty na stejné jednotkové hmotě)
  • citlivost na stopových hladinách - dosahované meze detekce/kvantifikace jsou dostatečně nízké pro stopovou analýzu v aplikacích jako je analýza reziduí pesticidů, environmentální analýza nebo detekce minoritních metabolitů v biologických matricích
  • Identifikace látek na základě přesné hmoty a kvallitní izotopové obálky, s pomocí algoritmu Formula generation. Ten bere v úvahu nejen přesnou monoizotopickou hmotu (izotop M+), ale i přesné hmoty dalších izotopů, jejich odstup na m/z ose (spacing) a poměry izotopů. V kvalitě měření izotopových obálek obecně vynikají analyzátory TOF nad technologií orbitální pasti.
  • Využití měkké ionizace pro zachování molekulového iontu, lze využít buď nízkoenergetickou EI ionizaci (bez změny hardware) nebo chemickou ionizaci (snadná výměna iontového zdroje, pozitivní nebo negativní CI). Molekulový iont nám pomůže s identifikací molekuly z MS spektra nebo lze aplikovat následné MS/MS experimenty.
  • Spolehlivější data na nízkých a vysokých úrovních signálu díky SureMass  algoritmu primárního zpracování dat.
  • Detekce stopového množství látek v nadbytku matrice díky širokému dynamickému rozsahu uvnitř spektra (in-spectrum dynamic range), tj. schopnosti měřit rozdílné intenzity iontů v rámci jednoho spektra.
  • Strukturní analýza s využitím MS/MS produktových spekter a softwaru Molecular Structure Correlator (MSC), ve kterém jsou ve spojení s online databázemi (např. ChemSpider, PubChem ad.) navrženy možné chemické struktury.
  • Screening, profilování, kvantifikace, identifikace neznámých látek či pokročilé statistické zpracování high-resolution dat v softwaru MassHunter (Qual, Quant, Unknown analysis, Profinder, Profiler, MSC ad.).
Rychlý kontakt

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru