Intuvo GC/MS/MS kit pro analýzu pesticidů

Intuvo GC/MS/MS kit pro analýzu pesticidů je navržen tak, aby umožňoval dosažení co nejnižších detekčních a kvantifikačních limitů a současně co nejvíce eliminoval možné matiční efekty. To vše s využitím Intuvo GC/TQ MRM databáze pesticidů a environmentálních kontaminatů, která obsahuje více než 7500 hmotnostních MRM přechodů (zoptimalizovaných pro základní typy matric) pro více jako 1100 sloučenin. Kit zahrnuje aktualizace této databáze po dobu tří let.

Celý systém je postaven na léty ověřených technologiích a softwarových nástrojích jako je možnost akvizice v módu dynamického MRM (dMRM), kapilární fluidní technologie (CFT) umožňující zpětný proplach kolon (tzv. backflush) a uzamčení retenčních časů (tzv. retention time locking, RTL). To vše vylepšené o jednoduché ovládání Intuvo plynového chromatografu, díky kterému dochází k výraznému snížení časových a finančních nákladů spojených s každodenní údržbou a neplanovanými odstávkami přístroje.

Více informací na webu Agilent Technologies.

GC/MS/MS Analyzér Dioxinů

Nový Agilent GC/MS/MS analyzér dioxinů je navržen tak, aby splňoval legislativní požadavky na analýzu dioxinů v potravinách a krmivech, které jsou stanoveny v nařízeních Evropské Unie č. 589/2014 a 709/2014. Analyzér je postaven na základě nejnovějšího GC/MS trojitého kvadrupólu řady 7010, který umožňuje dosažení citlivosti potřebné pro ultra stopovou analýzu dioxinů a dioxin-like PCB.

Nová nařízení Evropské komise rozšířila možnost stanovení dioxinů o stanovení pomocí plynové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Dříve vyžadované vysokorozlišovací hmotnostní spektrometry typu sektor představovaly na jednu stranu vysoce citlivou a selektivní instrumentaci, jejíž pořízení však bylo (stále je) finančně velmi náročné a vyžadovalo vysoce kvalifikovanou obsluhu. Analýza dioxinů pomocí trojitého kvadrupólu představuje cenově výhodnější alternativu této analýzy na v laboratořích více používaných a známých instrumentech při dosažení týchž legislativních požadavků. 

Na přání vytvořé typy reportů kombinují výsledky pro frakci dioxinů a dioxin-likePCB a automaticky dokáží vypočítat sumární výseldky analýzy dle EU nařízení. Ukázka reportu dostupná zde.

Více informací na webu Agilent Technologies.

GC/MS/MS PAH Analyzér

Optimalizovaný a testovaný GC/MS/MS PAH analyzér je vhodný pro analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v široké škále vzorků životního prostředí. Konfigurace obsahuje backflush využívající kapilární fluidní technologie (CFT) pro zkrácení doby analýzy, zvýšení robustnosti a maximální produktivitu systému. Před samotným dodáním prochází každý analyzér důkladným testováním, ověřením a "uzamknutím" retenčních časů, které pak usnadňují instalaci a rozběhnutí požadovaných analýz ve Vaší laboratoři. PAH analyzér minimalizuje čas potřebný pro vývoj metod a umožňuje tak analytikům soustředit se na samotné kalibrace, validaci a analýzu reálných vzorků ihned po instalaci.

  • Intergrovaný backflush - využívá systém kapilární fluidní technologie (CFT) a umožňuje vysoce robustní analýzu i velmi znečištěných vzorků za současné úspory času potřebného k údržbě celého systému.
  • Společně s předkonfigurovaným PAH analyzérem je dodána také GC kolona, základní spotřební materiál potřebný pro danou aplikaci, kalibrační a check-out roztoky a plně vyvinutá analytická metoda. Dále je také dodáno CD s optimalizovanými MRM přechody pro všechny PAH, dosud publikované aplikační nóty, operační manuál a návod na rychlé ovládání přístroje a případnou další optimalizaci metod.
  • Po samotné instalaci následuje familiarizace Vašeho týmu, po které budete ihned po skončení zaškolení schopni plně instrument využívat.

Více informací na webu Agilent Technologies

GC/MS/MS Analyzér Pesticidů

Obavy z kontaminace pesticidy zvyšují poptávku po stopové analýze residuí kontaminantů v potravinách, nápojích a vzorcích životního prostředí. Extrakty z těchto matric obsahují cílová residua a směs organických sloučenin, které byly koextrahovány při přípravě vzorku, a které výrazně zvyšují náročnost přesné kvantifikace a konfirmace přítomnosti cílových analytů. Agilent GC/MS/MS analyzér pro analýzu pesticidů a environmentálních kontaminantů je postaven na  GC/MS trojitém kvadrupólu 7010B a přináší spolu s největší MRM databází pesticidů a anevironmentálních kontaminatů nejnižší reálné možné detekční a kvantifikační limity pro rezidua pesticidů v komplexních matricích, a to za minimální čas a náklady na vývoj a optimalizaci metody. Funkce dynamic MRM pak umožňuje efektivní snímání MRM přechodů pouze v časový úsek daný pro určený analyt. Kapilární fluidní technologie (CFT) s možností zpětného proplachu kolony (backflush) zkracují dobu analýzy, zvyšují robustnost a přináší tak vynikající selektivitu a citlivost rutinně používaných analytických metod. 

  • Z výroby předkonfigurovaný GC/MS/MS systém dedikovaný pro analýzu pesticidů s ověřenými chromatografickými parametry.
  • Agilent analyzéry využívají inovativní GC technologie včetně kapilární fluidní technologie (CFT) a retention time lockingu (RTL).
  • Součástí analyzéru je databáze MRM přechodů pro více jak 1100 látek zahrnující více jak 7500 optimalizovaných MRM přechodů. Více přechodů pro každou látku umožňuje výběr vysoce selektivních přechodů, čímž dochází k redukci možných interferencí z matrice.
  • Funkce dynamic MRM (dMRM) umožňuje analýzu ještě většího množství MRM přechodů v rámci jedné metody, a to díky ještě lepšímu využití akvizičního času přístroje. Ve spojení s P&EP MRM databází pesticidů pak navíc umožňuje vysoce intuitivní tvorbu a optimalizaci  akvizičních MS/MS metod.
  • Metody založené na měření při konstantním tlaku využívající post-column backflush poskytují maximální flexibilitu a umožňují snadné zkrácení metody a v případě potřeby i dodání dalšího GC detektoru do systému. Metody využívající tzv. mid-column backflush pak spolu s měřením za konstantního průtoku poskytují nejcitlivější ultrastopovou analýzu pesticidů.
  • Společně s předkonfigurovaným analyzérem je dodána také GC kolona, základní spotřební materiál potřebný pro danou aplikaci, kalibrační a check-out roztoky a plně vyvinutá analytická metoda. Dále je také dodáno CD s optimalizovanými MRM přechody, dosud publikované aplikační nóty, operační manuál a návod na rychlé ovládání přístroje a případnou další optimalizaci metod.
  • Po samotné instalaci následuje familiarizace Vašeho týmu s dodaným přístrojem, po které budete ihned po skončení zaškolení schopni plně instrument využívat.

Více informací na webu Agilent Technologies

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru