GC/MSD Arsan Fosfan Analyzér

GC/MSD analyzér představuje róbustní řešení pro rutinní monitoring zbytkového arsanu a fosfanu ve výrobě olefinů. Tento analyzér vychází z Agilent 7890GC a 5977B MS a je vybaven dalšími harwarovými součástmi, spotřebním materiálem a softwarem. Tento dovoluje rychlé zavedení přesné a vysoce stabilní metody pro detekci arsanu a fosfanu v řádu jednotek ppb.

Více informací na webu Agilent Technologies.

GC/MSD SureTarget Analyzér organických kontaminantů ve vodě

GC/MSD SureTarget Analyzér organických kontaminantů ve vodě poskytuje rychlé procházení naměřených dat a reportování výsledků pro cílové analyty a současně screening potenciálně přítomných neznámých látek. Analyzér je vybaven potřebným hardwarem, spotřebním materiálem a softwarem, který zahrnuje unikátní MassHunter "SureTarget" dekonvoluční algoritmus. Tento dovoluje rychlé zavedení screeningových metod pro spolehlivou identifikaci více jak 1000 známých kontaminantů vody s využitím Agilent databáze spekter (součástí jsou i retenční časy daných látek). Samozřejmostí je identifikace dalších látek prostřednictvím vyhledávání v knihovně NIST.

Více informací na webu Agilent Technologies.

GC/MSD Toxikologický Analyzér

Ve forenzní toxikologii a dalších oborech vyšetřujících různé typy forenzních vzorků jsou rozhodnutí závislá na přesnosti vašich výsledků a jejich důvěryhodnoti. Analytici tak vyžadují citlivé, přesné a spolehlivé instrumenty pro screening široké škály analytů ve složitých a mnohdy vysoce komplexních matricích. Postaven na základě plynového chromatografu GC 7890 a hmotnostního detektoru MSD GC 5975/5977 umožňuje GC/MSD toxikologický analyzér širokospektrální screening neomezeného počtu analytů, potvrzení totožnosti celého spektra hledaných látek, ale také identifikaci necílových analytů pomocí knihoven spekter. Systém předkonfigurován a optimalizován pro toxikologické analýzy umožňuje Vašim analytikům zaměřit se na ověření a zachování integrity a spolehlivosti Vašich výsledků.

Více informací na webu Agilent Technologies

GC/MSD Analyzér pesticidů

Analytici běžně používají pro analýzu pesticidů GC/MSD instrumenty, a to zejména pro kvantifikaci velkého počtu cílových analytů ve složitých matricích. Postaven na základě plynového chromatografu GC 7890 a hmotnostního detektoru MSD GC 5975/5977 umožňuje toto řešení analýzu reziduí pesticidů vpotravinách a vzorcích životního prostředí. Pomocí zpětného proplachu kolony (backflush), založeného na pravých kapilárních fluidních technologiích (CFT), je zkrácena celková doby analýzy, sníženo chemické pozadí a výrazně prodloužena životnost a robustnost všech částí systému od kolony přes iontový zdroj až k samotnému detektoru. Dekonvoluční software (DRS) společně s databází pesticidů a endokrinních disruptorů výrazně zvýšuje počet analyzovaných látek. Přednastavení metody, testování chromatografických parametrů a přesné uzamknutí retenčních časů usnadňují instalaci a ověření správné funkčnosti přístroje ve Vaší laboratoři. GC/MSD pesticidní analyzér minimalizuje čas potřebný pro prvotní vývoj a optimalizaci metody a umožňuje tak analytikům soustředit se na kalibrace, validace a analýzu reálných vzorků ihned po instalaci.

Více info na webu Agilent Technologies

GC/MSD PAH Analyzér

Postaven na základě plynového chromatografu GC 7890 a hmotnostního spektrometru MSD 5975/5977. GC/MS PAH analyzér je určený pro analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v oblasti životního prostředí a potravin. Systém již přímo v továrně prochází důkladným nastavením, optimalizací a ověřením všech chromatografických parametrů, retenčních časů a MS parametrů, které pak usnadňují instalaci a ověření všech parametrů systému včetně chromatografického výkonu přímo ve Vaší laboratoři. Pomocí zpětného proplachu kolony (backflush), založeného na pravých kapilárních fluidních technologiích (CFT), je zkrácena celková doby analýzy, sníženo chemické pozadí a výrazně prodloužena životnost a robustnost všech částí systému od kolony přes iontový zdroj až k samotnému detektoru. GC/MS PAH analyzér minimalizuje čas potřebný pro prvotní vývoj a optimalizaci metody a umožňuje tak analytikům soustředit se na kalibrace, validace a analýzu reálných vzorků ihned po instalaci.

Více info na webu Agilent Technologies

GC/MSD Analyzér alkoholu v krvi

V důsledku zákonných nářízení týkajících se maximálních povolených hladin alkoholu (ethanolu) v krvi řidičů, vyžadují laboratoře zabývající se tímto typem analýz přesné analytické nástroje / instrumenty produkující přesné a správné výsledky a současně umožňující vysokou průchodnost vzorků laboratoří. Agilent analyzér pro stanovení alkoholu v krvi v základní kofiguraci zahrnuje kombinaci plamenově ionizačního detektoru (FID) s hmotnostně spektrometrickým detektorem (MS), které spolu s Agilent 7697A Headspace samplerem umožňují rychlou analýzu vzorků bez výskytu carry-over efektů. Kvantifikace množství alkoholu pomocí FID a následná spektrální konfirmace výsledků pomocí MS detektoru zajišťuje vysokou spolehlivost Vašich výsledkům, kterým můžete věřit. 

Agilent GC/MS analyzér alkoholu v krvi pomáhá Vaší laboratoři splnit vysoké požadavky na ní kladené a zahájit požadované analýzy ihned po instalaci přístroje.

Více info na webu Agilent Technologies

GC/MSD Analyzér zbytkových rozpouštědel

Regulační úřady jako ICH, USP a EP definují maximalní přípustné limity pro residua těkavých organických sloučenin (rozpouštědel) ve farmaceutických přípravcích. Pro splněních těchto nařízení musí výrobci sledovat hladiny rozpouštědel, aktivních látek a aditiv ve finálních výrobcích. Agilent flexibilní, prekonfigurovaný a v továrně testovaný analyzér zbytkových rozpouštědel umožňuje rychlé zavedení přesných analýz s výbornou opakovatelností výsledků  pro rozpouštědla třídy a 2A/B ve farmaceutických výrobcích. 

Inertní příprava vzorku společně s výbornou tepelnou stabilitou Agilent 7697A  Headspace sampleru poskytuje nepřekonatelnou přesnost a opakovatelnost výsledku, které mnohdy překračují požadavky kladené USP na analytické metody. V případě analyzéru zbytkových rozpouštědel máte na výběr ze dvou možných konfigurací, a to plynového chromatografu GC 7890 v kombinaci se samotným FID nebo v případě potřeby s FID a MS detektorem.

Více info na webu Agilent Technologies

GC/MSD Analyzér regulovaných sloučenin (drog)

Vymáhání zákona závisí v mnoha případech na schopnosti forenzních laboratoří identifikovat složení zabavených vzorků. Úspěšná obžoloba závisí na přesnosti a správnosti analytických výsledků. Z tohoto důvodu kriminalisté vyžadují rychlé, přesné a spolehlivé nástroje / instrumenty pro screening cílových analytů (drog).  
Postaven na Agilent 7890 plynovém chromatografu s 5977A hmotnostním spektrometrem umožňuje Agilnet GC/MSD analyzér regulovaných sloučenin analýzu ilegalních drog pomocí analytických metod s "uzamčenými" retenčními časy (tzv. retention time locking - RTL). Speciální DRS knihovna zahrnuje 460 sloučenin včetně psychoaktivních látek, koupelových solí, syntetických kanabinoidů ad. Dekonvoluční software (DRS) automaticky rozdělí / odliší Vaše cílové analyty od interferující matrice a poskytne tak přesnou identifikaci regulovaných / kontrolovaných sloučenin, čímž zároveň snižuje nutnost manuálního zpracování dat. Každý systém je předkonfigurován a otestován v továrně a následně jsou všechny pracovní charakteristiky systému ještě ověřeny během instalace přímo ve Vaší laboratoři, což umožní Vašemu týmu začít přímo s analýzou vlastních reáných vzroků.

Více info na webu Agilent Technologies

GC/MSD Analyzér semivolatilních sloučenin

GC/MSD analyzér semivolatilních organických sloučenin (SVOC) je postaven na základě Agilent 7890 plynového chromatografu v kombinaci s 5977A hmotnostním spektrometrem typu jednoduchý kvadrupól. Pro maximální zvýšení citlivosti je pak GC/MSD pro analýzu SVOC dále vybaven tzv. multi-mód inletem, který umožňuje v rámci jendoho inletu  split/splitless nástřik stejně jako velkoobjemový PTV nástřik. Kapilární fluidní technologie (CFT), a to především tzv. backflush, pak umožňuje minimalizovat čas potřebný pro vlastní analýzu stejně jako čas potřebný pro údržbu přístroje. Zpracování dat je usnadněno a urychleno využitím tzv. Deconvolution Reporting Softwaru (DRS), který pracuje s databází 338 SVOC, zahrnutých v EPA metodách 525 a 8270. Před samotným dodáním a instalací přístroje je proveden celkový chemický check-out systému. Během instalace jsou znovu ověřeny zakládní pracovní charakteristiky přístroje a po jejich splnění je implementována předpřipravená ověřená GC/MSD metoda, tak aby se Váš team mohl ihned po instalaci soustředit na validaci systému a analýzu reálných vzorků bez nutnosti dalšího vývoje metody. 

Více info na webu Agilent Technologies

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru