Jedná se o anorganické chemikálie a chemikálie pro anorganickou analýzu jako: kyseliny, soli a pH pufry a také anorganické sloučeniny s nízkou koncentrací kovů pro stopové analýzy.

fluka.png

V nabídce níže najdete:

 • Titrační činidla pro:
  – acidobazické titrace
  – oxidačně-redukční titrace
  – komplexometrické titrace
  – srážecí titrace
  – titrace v nevodném prostředí
  – volumetrické a coulometrické titrace – Hydranal™
 • Kyseliny a zásady
 • Adsorbenty
 • Derivatizační činidla
 • Eluční aditiva
 • pH indikátory
 • Anorganické soli
 • Kovy
 • pH pufry
 • Standardizované roztoky
 • Volumetrické roztoky
 • Chemikálie produktové řady Trace SELECT™– anorganické sloučeniny s nízkou koncentrací kovů pro stopové analýzy

group_4_fluka-330x263_0.jpg

Hydranal™ – činidla pro stanovení obsahu vody metodou Karl-Fischer.

HYDRANALTM COMPOSITE – jednosložková činidla pro volumetrickou Karl-Fischer titrac– nejvíce používaná činidla, obsahují jód, oxid siřičitý, imidazol a 2-methylimidazol, přidávaný pro zvýšení stability roztoku a omezení tvorby krystalů. Reagencie jsou rozpuštěny v dietylenglykolmonoetyleteru (DEGEE). Činidla neobsahují toxické prvky jako pyridin.

jednoslozkovy-768x207.png

 • HYDRANAL™- Solvent/Titrant – dvousložková činidla pro volumetrickou titraci dle Karl-Fishera – reaktanty jsou rozděleny do dvou roztoků – titračního činidla a rozpouštědla. Hydranal Titrant obsahuje jódu rozpuštěný v alkoholu s přesně definovanou koncentrací (5 mg/ml nebo 2 mg/ml). Hydranal Solvent je alkoholový roztok oxidu siřičitého a imidazolu. Alkohol je buď metanol nebo méně toxický etanol pro činidla řady E, kde byl toxický metanol nahrazen etanolem. Stabilita roztoků: Hydranal Titrant – 3 roky, Hydranal Solvent – 5 let.

dvojslozkova1-768x194.png

34739_hydranal-coulomat-ag-oven-169x300.jpg

Hydranal Coulomat – stanovení nízkého obsahu vody, coulometrická titrace (Hydranal-Coulomat A, Hydranal-Coulomat AG, Hydranal-Coulomat AG-H, Hydranal-Coulomat AG-Oven, Hydranal-Coulomat AK, Hydranal-Coulomat Oil, Hydranal-Coulomat E, Hydranal-Coulomat AD,Hydranal-Coulomat CG, Hydranal-Coulomat CG-K)

34694_hydranal-water-standard-oil-330x247.jpg

 • Pomocné látky pro Karl-Fisher titrace


KATALOG PRODUKTŮ Honeywell FlukaTitrační činidla a indikátory pro:

Acidobazické titrace (neutralizační odměrná analýza):

Při neutralizační odměrné analýze je sledovaná změna pH roztoku v průběhu reakce kyseliny a zásady. Změnu pH v závislosti na objemu přidávaného odměrného roztoku znázorňuje titrační křivka. Bod ekvivalence – konec titrace se určuje pomocí acidobazických indikátorů.

Nejčastěji používané odměrné roztoky:
0.1 M NaOH (katalogové číslo 35263)
0.1 M HCl (katalogové číslo 35335)

Indikátory – látky, které v důsledku chemické reakce s roztokem činidla vyvolávají v bodě ekvivalence nebo v jeho těsné blízkosti nápadnou barevnou změnu.

Oxidačně-redukční titrace:

Redoxní reakce mezi oxidačním a redukčním činidlem za vzniku nového oxidačního a redukčního činidla.

Nejčastěji používané odměrné roztoky:
Manganistan draselný 0.02 mol/L (katalogové číslo 35186)
Jod 0.05 mol/L (0.1 N) (katalogové číslo 35090)
Thiosíran sodný 0.1 mol/L (katalogové číslo 35245)

Chelatometrické (komplexometrické) titrace:

Komplexotvorná reakce mezi určitými kationty kovového prvku a určitými ligandy za vzniku málo ionizovaných komplexů přesně definovaného složení. Při chelatometrických titracích se konec titrace indikuje použitím vhodného metalochromního indikátoru, které tvoří s kovovým kationem slabý barevný komplex.

Nejužívanější indikátory- eriochromčerň T a murexid.

Stanovení množství vápenatých a hořečnatých iontů ve vzorku – stanovení tvrdosti vody.

NTA = Nitrilotriacetic acid (katalogové číslo 34539)
EDTA = Ethylenediaminetetraacetic acid (katalogové číslo 03610)
EDTA-Na2 = Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt (katalogové číslo 34549)
DCTA, CyDTA = trans-1,2-Diaminocyclohexane tetraacetic acid (katalogové číslo 34588)
DTPA = Diethylenetriaminetetraacetic acid (katalogové číslo 34589)
EGTA = Ethyleneglycolbis-(2-aminoethyl ether)-N,N,N’,N’-tetraacetic acid (katalogové číslo 34596)
HEDTA-Na3 = N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N′,N′-triacetic acid trisodium salt (katalogové číslo 34461)

5

 • Barevně značené pH pufry
 • Tlumivé roztoky pro chelatometrické titrace
 • Pufry jsou připravené ve shodě se standardy DIN 19266
 • Přesnost při 20 °C:
  pH 1-9          ± 0.02
  pH 10-13     ± 0.05

TraceSelectTM

 • Chemická činidla s nízkou koncentrací kovů pro atomovou absorpční spektrometrii (AAS) a analýzy hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS).
 • Činidla pro rozklad vzorků: kyseliny, zásady, soli, voda, modifikátory matrice, pufry, redukční činidla, rozpouštědla

trace-select-768x420.png

Balení chemikálií

polyetylen o vysoké hustotě (HDPE) pro chemikálie TraceSELECTTM
povrchově upravené plasty (PFA) pro chemikálie TraceSELECTTM Ultra

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru