Aplikační podpora

Cenové podmínky 

Den aplikační podpory nebo pokročilého SW školení aplikačním specialistou na Vašem pracovišti stojí 10 500,- Kč bez DPH (6 hodin čistého času) + cestovní náklady (dle místa konání a platného ceníku HPST pro aktuální rok). Konečná cena pak závisí na počtu skutečně strávených dní, který se odvíjí od náročnosti daného úkolu.

Pro konkrétní rozsah a nabídku aplikační podpory nebo školení na níže popsané SW nástroje kontaktujte daného aplikačního specialistu níže. 

Mass Hunter Acquisition (pro QQQ, TOF, QTOF) - SW pro ovládání přístroje a sběr dat

 • ladění a kontrola přístroje
 • tvorba metod,vysvětlení jednotlivých parametrů, jejich funkce a optimální nastavení, využití různých akvizičních módů
 • ladění a optimalizace SRM přechodů (Mass Hunter Optimizer)
 • tvorba sekvenčních tabulek, spouštění jednotlivých nástřiků a sekvencí
 • základní diagnostika a údržba LC a MS systému, mobilní fáze, adjustace elektrospreje, čištění iontového zdroje

Mass Hunter Qualitative ((pro QQQ, TOF, QTOF) - SW pro kvalitativní zpracování dat

 • základní nástroje, extrakce vybraných chromatogramů, snímání spekter, práce s chromatogramy a spektry
 • cílený screening, vyhledávání analytů podle sumárního vzorce, knihovny nebo seznamu látek
 • necílené vyhledávání chromatogramů (dekonvoluce) a jejich identifikace podle databází a knihoven, výpočet sumárního vzorce
 • export spekter a analytů do knihovny a dalších SW
 • příprava dat pro kvantitativní analýzu

Mass Hunter Quantitative (pro QQQ, TOF, QTOF) - SW pro kvantitativní zpracování dat

 • tvorba vyhodnocovacích metod pro SIM, MRM a HRMS data, vyhlazování, různé způsoby automatické integrace dvojpíků, širokých píků apod.
 • kvantifikace analytů na základě kalibrační křivky či standarního přídavku
 • nástroje pro rychlou kontrolu velkého množství chromatogramů pomocí funkce Compounds-at-a-Glance
 • kontrola odlehlých výsledků, manuální úprava integrace, odečet blanku
 • export výsledků

PCDL Manager (pro TOF, QTOF) - editace a tvorba HRMS knihoven

 • vyhlédávání v databázi/knihovně, tvorba sub-databází pro cílený screening
 • přidávání nového analytu, import naměřených produktových spekter, konverze přesné hmoty

Molecular Structure Correlator (MSC) (pro TOF, QTOF) - nástroj pro korelaci produktového spektra (MS/MS) se strukturním vzorcem

 • import spekter, nastavení vyhledávacího algoritmu
 • využití internetových zdrojů strukturních vzorců (Chemspider, PubChem) a knihovna Agilent

Mass Hunter ProFinder (pro TOF, QTOF) - SW pro extrakci signálů/píků z GC/MS, LC-HRAM a CE-HRAM dat pro diferenční analýzu

 • korekce retenčních časů využívající polynomickou interpolaci signálů, aplikovaná před samotnou extrakcí signálů
 • necílená i cílená extrakce signálů/píků, spojení souvisejících aduktů, vícenásobně nabitých iontů, dimerů i neutrálních ztrát
 • korekce falešně pozitivních signálů - oprava špatně identifikovaných iontů a náhodně extrahovaného šumu, rekurzní analýza (oprava falešně negativních signálů)
 • způsoby revize dat
 • extrakce izotopologů pro studie mapující metabolismus pomocí izotopově značených látek

Mass Profiler (MP) (pro TOF, QTOF) - SW pro diferenční analýzu

 • úvod do diferenční analýzy, zdroje variability, designování studie
 • t-test, analýza hlavních komponent (PCA), fold-change a vizualizace dat, nalezení unikátních nebo statisticky významně odlišných analytů
 • identifikace analytů pomocí knihoven Agilent nebo internetových databází (ChemSpider, Pubchem, NIST, Human Metabolite Database atd.)
 • podpora analýz s využitím iontové mobility, prace s drift-time a CCS

Mass Profiler Professional (MPP) - pokročilá chemometrická platforma pro GC/MS, LC/MS, CE/MS a ICP/MS data. Školení na MPP předchází školení na ProFinder

 • úvod do diferenční analýzy, zdroje variability, designování studie
 • základní ovládání MPP, asistované workflow pro nalezení rozdílů mezi dvěma nebo více skupinami vzorků
 • pokročilé statistické nástroje (ANOVA, t-test, analýza hlavních komponent, analýza klastrů, korelační analýza)
 • tvorba diskriminačních modelů, klasifikace neznámých vzorků
 • identifikace ovlivněných metabolitů nebo proteinů pomocí databází a knihoven, způsoby anotování látek
 • modul Pathway Architect - mapování nalezených diferencí na metabolomické dráhy z BioCyc, WikiPathways nebo KEGG
Ondrej Lacina
Ondřej Lacina
Aplikační specialista (LC/MS)
Andrea Vernerová
Andrea Vernerová
Aplikační specialista (LC/MS)

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

HPST webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru