Kvadrupól Time-of-Flight (Q-TOF)

Technologie kvadrupól Time-of-Flight (Q-TOF) umožňuje měření při vysokém rozlišení a přesné hmotě. Současně je možná selekce prekurzorového iontu v kvadrupolu a získání MS-MS spekter, čímž je získána vyšší selektivita a také konfirmace identity analytů porovnáním s MS-MS knihovnami. Systémy Agilent QTOF přináší vysoké hmotnostní rozlišení, přesnost hmoty a kvalitní měření izotopových poměrů. Narozdíl od technologie Orbitrapu jsou tyto parametry dosaženy bez kompromisu i při vysoké rychlosti sběru dat, což činí QTOF ideálním hmotnostním detektorem v kombinaci s technikami UHPLC a kapilární elektroforézy. Agilent nabízí nejširší portfolio LC-QTOF systémů  na trhu, a tedy může nabídnout odpovídající řešení dle nároků Vašich aplikací jako i ekonomickým možnostem.

Pokročilý software MassHunter zajišťuje plné využití komplexních dat získaných na vysokorozlišovacím hmotnostím spektrometru. Slouží k vyhledávání signálů dle jednotlivých přesných hmot, identifikace těchto signálů pomocí kombinace přesné hmoty a izotopových poměrů a porovnávání nalezených přesných hmot s dedikovanými databázemi sloučenin. Na přístrojích QTOF lze pracovat s výběrem prekurzorových iontů a sledovat plná produktová spektra či MRM přechody. V případě, že náš přístup je necílený a tedy neznáme prekurzorové ionty, lze pracovat v režimu Auto MS/MS nebo All ion MS/MS. Software MassHunter potom koreluje jednotlivé fragmenty s odpovídajícím mateřskými ionty na základě jejich chromatografických profilů a tato informace je následně využita k potvrzení identifikace analytu na základě porovnání s databází MS/MS spekter. Tento necílový přístup může být s úspěchem využit například v toxikologické analýze (databáze obsahující > 9000 sloučenin), nebo také pro screening veterinárních léčiv (databáze obsahuje > 1000 sloučenin) či pesticidů (databáze obsahuje >1600 pesticidů).

Agilent 6546 Kvadrupól Time of Flight LC/MS Q-TOF je podstatným krokem kupředu v technologii LC/MS QTOF. Tento přístroj nabízí vysoké rozlišení (60 000 FWHM), které je dosaženo bez kompromisů...
Zcela nový Agilent 6545 LC-QTOF zvyšuje standard systémů LC-QTOF střední třídy. Tento přístroj nabízí vysoké hmotnostní rozlišení a 5x lepší citlivost než model 6540. Té je dosaženo především díky...
6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF je dedikovaný systém pro kompletní charakterizaci proteinů. Je dodáván jako součást uceleného řešení s řadou pracovních postupů pro detailní analýzu intaktních proteinů,...
Agilent 6550 představuje nejvyšší třídu LC/Q-TOF MS systémů firmy Agilent. Pro dosažená maximální citlivosti je v tomto systému kombinována technologie Agilent Jet Stream (AJS) s hexaborální...
Systém Agilent 6550 Iontová mobilita QTOF poskytuje přidanou hodnotu k nejvýkonnějšímu QTOFu 6550. Před kvadrupol je přidána driftovací trubice,  v níž jsou sloučeniny děleny na základě jejich...
Agilent 6530 Quadrupole Time-of-Flight (Q-TOF) MS systém  je vhodným nástrojem pro rutinní analýzy, všude tam, kde je cílem profilování vzorků, identifikace neznámých látek nebo screening cílových...