Oznámení o fúzi společností HPST a Labicom

Vážení obchodní přátelé,

jménem společností HPST, s.r.o., IČO: 25791079, se sídlem Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9 a LABICOM s.r.o., IČO: 25876856, se sídlem Šlechtitelů 920/19, 779 00 Olomouc si Vám dovolujeme oznámit zahájení procesu fúze obou jmenovaných společností.

Obě společnosti působí na trhu více než dvacet let. Za tu dobu se obě rozvinuly v dobře etablované firmy s rozsáhlou sítí zákazníků. Do roku 2014 působily zcela nezávisle, poté spojily síly v důsledku transakce, která vedla k vytvoření jednotné vlastnické struktury. Obě sesterské firmy dosud spolupracovaly jako nezávislé subjekty, ale od začátku příštího roku se rozhodly vytvořit společnou firmu, která umožní mnohem užší provázání a zkvalitnění služeb, které zákazníkům poskytují.

Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že (formálně) zanikající společností je LABICOM s.r.o. a nástupnickou společností je HPST, s.r.o. Rozhodným dnem fúze bylo stanoveno datum 1. ledna 2020. Od rozhodného dne se jednání zanikající společnosti považuji dle § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti. Počínaje rokem 2020 navenek bude tedy vystupovat pouze společnost HPST s.r.o., a to i v těch vztazích, kde doposud smluvní stranou či obchodním partnerem je LABICOM s.r.o. Zákonným důsledkem fúze v této podobě je, že bez nutnosti uzavírání smluvních dodatků či jakékoli Vaší administrativní činnosti do právních vztahů společnosti LABICOM s.r.o. vstupuje nástupnická společnost HPST, s.r.o., aniž by byl obsah či předmět existujících obchodních, závazkových nebo jiných právních vztahů jakkoli dotčen. Pro pořádek si jen dovolujeme zdvořile požádat, abyste ve své dokumentaci a ostatních listinách (např. objednávky, faktury apod.) počínaje rokem 2020 uváděli místo LABICOM s.r.o. již jen označení nástupnické společnosti HPST, s.r.o., IČO: 25791079, DIČ: CZ25791079. Taktéž výstupy společnosti LABICOM s.r.o. budou počínaje rokem 2020 vůči Vám i jinak navenek činěny nově jménem HPST, s.r.o. Ve vztazích, v nichž i doposud vystupovala společnost HPST, s.r.o., se nemění vůbec nic. V podrobnostech si dovolujeme odkázat na projekt fúze záhy uveřejněný ve sbírce listin obchodního rejstříku (www.justice.cz).

Prováděná změna nebude mít pro Vás, naše obchodní partnery, žádné praktické důsledky a neovlivní služby, které obě společnosti poskytují. Obchodní a právní vztahy zůstávají bezezbytku zachovány. Beze změny zůstávají zachovány veškeré smlouvy, objednávky, záruky a jiné právní vztahy. Kromě výše zmíněného označování nástupnické společnosti (HPST, s.r.o.) místo zanikající (LABICOM s.r.o.) pak zůstávají zachovány všechny kontaktní údaje na zaměstnance obou slučovaných společností. Z dosavadní adresy sídla společnosti Labicom se stane adresa provozovny společnosti HPST a dosavadní název společnosti Labicom bude nadále používán jako obchodní značka.

Těšíme se, že prováděná fúze povede ke zjednodušení a zkvalitnění poskytovaných služeb, a dále zefektivní vztahy s obchodními partnery. V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici na nezměněných místech a kontaktních adresách.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci!

 

V Praze dne 2. 10. 2019

 

HPST, s.r.o.                                                                           LABICOM s.r.o.

RNDr. Karel Vranovský, CSc., jednatel                                 Mgr. Patrik Hužva, MBA, jednatel

Soubory ke stažení