GC systém Agilent 7890B

Agilent 7890B 

Vaše sázka na jistotu

Plynový chromatograf Agilent 7890B je výsledkem více než 40 let výzkumu, vývoje a zkušeností americké společnosti Agilent Technologies na poli plynové chromatografie. Inovovaný plynový chromatograf Agilent 7890B patří do rodiny GC systémů, které staví na základech robustních, velmi oblíbených a stále používaných modelů HP 4890, HP 5890, Agilent 6890 a Agilent 7890A. Agilent 7890B je všestranný, dvoukanálový plynový chromatograf. Je ideální nejen pro vědecko-výzkumné laboratoře, které vyžadují flexibilitu a široký rozsah použití, ale také pro rutinní provozní laboratoře, vývojové laboratoře a laboratoře výstupní kontroly, a to díky své vysoké spolehlivosti a robustnosti.

Agilent 7890B nabízí plnohodnotnou elektronickou kontrolu průtoku všech plynů pro inlety i detektory, a to prostřednictvím EPC modulu (electronic pressure control). Jedná se již o pátou generaci této technologie, která umožňuje regulovat tlak s přesností 0,001 psi. Zaručena je tak bezkonkurenční přesnost a opakovatelnost GC analýz. Retenční časy jsou tak získávány s opakovatelností lepší než 0,008 % (<0,0008 min).

Agilent 7890B je plně softwarově řízený plynový chromatograf s možností přímého nastavení metody prostřednictvím plnohodnotné klávesnice integrované na předním panelu. Nad klávesnicí je umístěný displej, který zobrazuje informace o sekvenci, nastavených podmínkách analýzy a stavu přístroje.

Plynový chromatograf Agilent 7890B je možné standardně osadit dvěma inlety (nástřikovými porty), které jsou plně řízeny prostřednictvím EPC modulu, který zároveň koriguje parametry v reakci na změny atmosférického tlaku i teploty okolí.

Vybírat lze z následujících inletů:

Split/Splitless (S/SL)

Tento typ inletu je vhodný pro všechny kapilární kolony s vnitřním průměrem od 50 do 530 µm. Proti přesycení kolony lze zvolit splitovací poměr až 7500:1. Pro stopové analýzy lze využít nástřik bez splitu. Maximální teplota nástřiku je 400 °C. S/SL inlet je dostupný ve dvou provedeních, jež se odlišují rozmezím pro elektronickou kontrolu tlaku. První varianta je vhodná pro kolony s průměrem vyšší než 200 µm a umožňuje nastavit tlak v rozmezí od 0 do 100 psi (0-680 kPa). Druhý typ S/SL inletu se používá pro kolony s průměrem nižším než 200 µm a umožňuje pracovat v rozmezí od 0 do 150 psi (0-1034 kPa). Gas Saver Mode snižuje spotřebu plynů bez vlivu na výkon systému. Elektronicky řízený průtok proplachu septa eliminuje Ghost píky a systém Turn Top umožňuje velmi rychlou a snadnou výměnu linerů bez nutnosti použití nářadí. Volitelně je dostupný S/SL v inertním provedení s chemicky deaktivovaným povrchem.

Multimode inlet (MMI)

Tento inlet kombinuje přednosti Split/Splitless inletu a inletu s teplotně programovatelným nástřikem. Multimode inlet tedy umožňuje nástřik se splitem a bez splitu, a to i v pulzním módu, za studena, za tepla, a to i ve velkých objemech. MMI inlet pracuje v teplotním rozmezí od -160 °C až do 450 °C, a to při chlazení kapalným dusíkem. V případě chlazení kapalným oxidem uhličitým lze nastavit teploty v rozsahu od -70 °C do 450 °C. Inlet lze také chladit vzduchem, což umožní pracovat při teplotách od +10 °C nad okolní teplotou až do 450 °C. MMI umožňuje nastavit až deset teplotních ramp, a to s maximální rychlostí ohřevu 900 °C/min. Multimode inlet je vhodný pro všechny kapilární kolony s vnitřním průměrem od 50 µm do 530 µm. Pomocí EPC jednotky lze nastavit tlak v rozmezí od 0 do 100 psi, a to v přírůstcích po 0,001 psi. Elektronicky řízený průtok proplachu septa eliminuje Ghost píky a Systém Turn Top umožňuje velmi rychlou a snadnou výměnu linerů bez nutnosti použití nářadí.

Teplotně programovatelný cool on column (PCOC)

Přímý nástřik na kolonu za studena zajišťuje kvantitativní přenos vzorku bez teplotní degradace. Maximální pracovní teplota dosahuje hodnot 450 °C a je možné vytvořit až 3 teplotních rampy. Pomocí EPC jednotky lze nastavit tlak v rozmezí od 0 do 100 psi.

Packed purged injection port (PPIP)

PPIP umožňuje přímý nástřik na náplňové a „wide-bore“ kapilární kolony. Elektronická kontrola průtoku/tlaku (EPC) se pohybuje v rozsahu od 0 do 100 psi (0-680 kPa), a to s průtoky 0-200 ml/min. PPIP se vyznačuje elektronicky řízeným průtokem proplachu septa. Maximální pracovní teplota dosahuje hodnot 400 °C. Pomocí adaptéru lze připojit 1/8“ náplňové kolony a kapilární kolony s vnitřním průměrem 530 µm.

Nástřik s teplotně programovatelným odpařováním (PTV)

PTV inlet umožňuje nástřik za tepla nebo za studena, bez splitu a se splitem (až 7500:1), a to i ve velkých objemech. PTV inlet pracuje v teplotním rozmezí od -160 °C do 450 °C, a to při chlazení kapalným dusíkem. V případě chlazení kapalným oxidem uhličitým lze nastavit teploty v rozsahu od -70 °C do 450 °C. PTV inlet umožňuje nastavení tří teplotních ramp s rychlostí ohřevu až 720 °C/min. Maximální provozní teplota je 450 °C. EPC se pohybuje v rozsahu tlaků od 0 do 100 psi. PTV inlet je nabízen ve dvou variantách, jedná se o PTV s bezseptovou hlavou Gerstel nebo PTV s hlavou se septy Merlin Microseal®. Výhodou septové hlavy je snazší údržba, zatímco nevýhodou je nutnost výměny sept po několika stech nástřicích a nemožnost použití inletu při velmi nízkých teplotách, a to z důvodu mrznutí gumového septa. Výhodou bezseptové hlavy je možnost dlouhodobého provozu za teplot pod bodem mrazu bez zamrznutí vstupu, nevýhodou je poměrně složitá údržba s nutností speciálních procedur, nutnost rozebrání a vyčištění hlavy po několika stech nástřicích a nutnost výměny teflonových těsněních každých 250-1000 nástřiků.

Volatiles inlet (VI)

Tento inlet, jenž se vyznačuje velmi malým objemem (32 µl), je vhodný pro plynné nebo předem zplyněné vzorky. Tento inlet nachází uplatnění v kombinaci s technikou headspace, purge and trap nebo termální desorpcí. Dostupné jsou tři módy pro dávkování vzorku: split (poměr až 100:1), splitless a přímý nástřik. Vnitřní povrch je inertizován, což minimalizuje adsorpci analytů. Maximální provozní teplota dosahuje hodnot 400 °C.

 

Detektory 

GC Agilent 7890B je možné současně osadit až čtyřmi detektory, které jsou vybaveny elektronickou kontrolou tlaku a elektronickým zapínáním/vypínáním průtoků plynů pro všechny detektorové plyny a také EPC s kompenzací na změny atmosférického tlaku a okolní teploty.

Plamenově ionizační detektor (FID)

FID detektor je vhodný pro většinu organických látek a poskytuje detekční limity lepší než 1,4 pg C/s (měřeno pro tridekan). Lineární dynamický rozsah detekce je vyšší než 7 řádů (107 ± 10 %). Pro potřeby rychlé chromatografie a vysokého rozlišení nabízí detektor sběr dat s frekvencí 500 Hz, což umožňuje pojmout píky široké 10 ms v půlce maxima. FID detektor je dostupný ve dvou provedeních, první varianta je optimalizována jen pro kapilární kolony, zatímco ta druhá umožňuje připojit jak kapilární, tak i náplňové kolony. Detektor je vybaven detekcí zahoření a automatickým znovu zapálením. Maximální provozní teplota je 450 °C.

Tepelně vodivostní detektor (TCD)

Tepelně vodivostní detektor TCD je univerzální detektor s odezvou pro všechny sloučeniny s výjimkou nosného plynu. Minimální detekční limit dosahuje hodnot 400 pg/ml (měřeno pro tridekan). Lineární dynamický rozsah detektoru je vyšší než pět řádů (>105  ± 5 %). Unikátní konstrukce fluidního přepínání poskytuje ihned po zapnutí velmi rychlou stabilizaci a velmi nízký drift. Maximální provozní teplota je dosahuje hodnot 400 °C. Standardně je detektor vybaven EPC kontrolou pro dva plyny (He, H2 nebo N2 dle typu nosného plynu). Průtoky pro make-up plyny jsou nastavitelné 0-12 ml/min a pro referenční plyn 0-100 ml/min. Plynový chromatograf Agilent 7890B může využívat TCD jako třetí detektor.

Detektor elektronového záchytu (ECD)

Detektor elektronového záchytu je velmi citlivým detektorem pro elektrofilní látky jakou jsou halogenované organické sloučeniny. Minimální detekční limit dosahuje hodnot <4,4 fg/ml (měřeno pro lindan). Lineární dynamický rozsah je vyšší než 5x104 (měřeno pro lindan). Rychlost sběru dat je 50 Hz. Detektor využívá jako zdroj beta záření <15 mCi 63Ni. Unikátní konstrukce s miniaturizovanou celou minimalizuje kontaminace a optimalizuje citlivost. Maximální provozní teplota je 400 °C. Plynový chromatograf Agilent 7890B muže využívat micro-ECD jako třetí detektor umístěný na levé straně chromatografu.

Dusíko-fosforový detektor (NPD)

NPD je specifický detektor používaný pro látky obsahující dusík nebo fosfor. NPD detektor je dostupný v provedení se skleněnou (Blos) nebo dříve často používanou bílou keramickou kuličkou (Ceramic Bead). Skleněná kulička poskytuje vyšší životnost a vyšší stabilitu detekce. NPD je dostupný v provedení jen pro kapilární kolony nebo pro kapilární i náplňové kolony. Detekční limity dosahují hodnot <0,08 pg N/s; <0,01 pg P/s, a to pro verzi s kuličkou Blos (měřeno pro směs azobenzenu/malathionu/oktadekanu) a <0,3 pg N/s ; <0,1 pg P/s, a to pro verzi se skleněnou kuličkou (měřeno pro směs azobenzenu/malalthionu). Rychlost sběru dat je až 200 Hz. Standardně je EPC dostupné pro tři plyny: vzduch (0-200 ml/min), H2 (0-30 ml/min) a make-up plyn (0-100 ml/min). Maximální provozní teplota detektoru je 400 °C.

Plamenově fotometrický detektor (FPD Plus)

FPD je detektor specifický pro sloučeniny obsahující síru nebo fosfor. NPD detektor je dostupný ve dvou provedeních, a to s možností měření jedné vlnové délky (FPD) nebo dvou vlnových délek (DFPD). Minimální detekční limit dosahuje hodnot <45 fg P/s a <2.5 pf S/s (měřeno pro methylparathion). Dynamický rozsah je vyšší než 103 pro síru a 104 pro fosfor. Selektivita je 106 g S/g C a 106 g P/g C. Rychlost sběru dat je až 200 Hz. Standardně je EPC dostupné pro tři pro vzruch (0-200 ml/min), H2 (0-250 ml/min) a make-up plyn (0-130 ml/min). Maximální provozní teplota detektoru je 400 °C.

SCD detektor

SCD detektor je nejcitlivějším a nejselektivnějším detektorem pro sloučeniny obsahující síru. Typická mez stanovitelnosti je <0,5 pg/s (měřeno pro dimethylsulfid v toluenu). Linearita detektoru je vyšší než 104 a selektivita je lepší než 2x107 g S/g C.

NCD detektor

NCD je vysoce selektivní detektor pro dusíkaté látky, který poskytuje detekční limit < 3 pg N/s, a to v obou detekčních módech (standardní mód a mód pro nitrosaminy) (měřeno pro 25 ppm N jako nitrobenzen v toluenu). Lineární rozsah detekce je vyšší než 104. Selektivita je vyšší než 2x107 g N/g C.

Hmotnostně spektrometrické detektory

S plynovým chromatograf Agilent 7890B lze použít hmotnostní spektrometr typu jednoduchého kvadrupólu (SQ), trojitého kvadrupólu (QQQ) a kvadrupólu ve spojení s analyzátorem doby letu (Q-TOF)

Speciální detektory

Plynový chromatograf umožňuje využít i další speciální detektory, jež jsou dostupné od partnerů společnosti Agilentu. Mezi tyto speciální detektory patří např.

  • Atomový emisní detektor (AED)
  • Pulsní plamenový fotometrický detektor (PFPD)
  • Fotoionizační detektor (PID)
  • Detektor elektrolytické vodivosti (ELCD)
  • Halogen-specifický detektor (Halogen-specific XSD)
  • Okysličovací plamenově ionizační detektor (Oxygenate flame ionization detector O-FID)
  • Pulzní heliový detektor (Pulsed discharge Helium Detector PDHID)

 

Dávkování vzorků

Plynový chromatograf Agilent 7890B je možné osadit dvěma automatickými nástřikovými věžemi Agilent 7693A se zásobníkem pro 16 vzorků, 2 pozice jsou určeny pro rozpouštědla a 1 pozice pro odpadní vialku. Dávkovací věže, umožňující současný nástřik na oba kanály plynového chromatografu, lze doplnit o Tray, který navýší kapacitu autosampleru až na 150 pozic. Tento zásobník je navíc možné rozšířit o modul pro míchání, zahřátí a chlazení vzorků či čtečku čárových kódu. Lze jej také využít pro přípravu vzorků a ředění. V případě požadavku na vyšší kapacitu základní nástřikové věže lze plynový chromatograf osadit nástřikovou věž Agilent 7650A se zásobníkem pro 50 vzorků, 4 pozicemi pro rozpouštědla a pozice pro odpadní vialky.

Vzorky mohou být také dávkovány prostřednictvím autosampleru Agilent 7697A, jenž využívá techniky headspace a vyznačuje se kapacitou 12 nebo 111 pozic. Úpravu vzorku a jeho dávkování lze automatizovat pomocí dávkovacích ramen Agilent PAL3, jež jsou dostupné ve třech variantách, a to LSI (kapalný nástřik), RSI (kapalný nástřik, headspace, SPME) a RTC (kapalný nástřik, headspace, SPME, automatická výměna použitých modulů). Větší flexibilitu v úpravě vzorků a vyšší stupeň automatizace nabízí dávkovací ramena od německé společnosti Gerstel.  

S plynovým chromatografem 7890B lze také spojit termální desorpční jednotky od společnosti Markes

 

Generátory plynů

Přivod nosného plynu i plynů detektorových lze vyřešit prostřednictvím generátorů od firmy Peak Scientific, které byly zkonstruovány přesně pro potřeby plynových chromatografů Agilent.

Autor: Pavel Svoboda - Produktový specialista (GC)
Tel: +420 731 643 168
Poslední aktualizace: 12/04/2019 - 16:20

Aplikace

Vzdělávací materiály

Brožury, Technické specifikace

Soubory ke stažení

Videa